Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
dla pracowników: 7:00-13:00
dla studentów 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2017/2018

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    

 


Szanowni Państwo,

Zachęcam do tworzenia własnej (autorskiej) bazy bibliograficznej w portalu PBN (Polska Baza Bibliograficzna), która jest sprzężona z systemem POL-ON (elektroniczny system informacji o szkolnictwie wyższym), z systemem POL-index (polską baza cytowań), z bazą NAUKA POLSKA (systemem informacji o pracownikach nauki, ich zatrudnieniu i pracy naukowej) oraz z systemem wspomagania wyboru recenzentów.

Wpisanie danych bibliograficznych państwa publikacji w portalu PBN jest automatycznie rejestrowane w każdej z powyższych baz elektronicznych (możliwy poślizg kilkudniowy na weryfikację wprowadzanych danych).

Opublikowane wyniki badań prowadzonych przez Państwa stają się dostępne dla szerszego grona czytelników. Niesie to również dodatkowe korzyści w zakresie poprawy cytowalności i uwiarygodnienia ciagłości badań naukowych po otrzymaniu stopnia (tytułu) naukowego. Proszę dla przykładu sprawdzić w bazie NAUKA POLSKA-Ludzie Nauki, kiedy Państwo opublikowali swoją ostatnią pracę i jaki dorobek jest tam przypisany do Waszej osoby.

Krzysztof Bąk

.

.Rusza konkurs na tzw. małe granty z Narodowego Centrum Nauki („MINIATURA”), związane z pojedynczymi działaniami naukowymi, służącymi realizacji badań podstawowych, tj. badań wstępnych, pilotażowych, kwerend, staży naukowych, konsultacji naukowych, wyjazdów badawczych i konferencyjnych.

Jest on skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Czas realizacji grantu – do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, maksymalna wysokość kosztów pośrednich – 10% kosztów bezpośrednich.  – zob. szczegółowe informacje z NCN

 ĆWICZENIA TERENOWE – ZAJĘCIA W TERENIE

1. Ćwiczenia terenowe (regionalne, przedmiotowe, krajowe, zagraniczne) ujęte w planach studiów odbywają się w 2. połowie maja oraz w czerwcu – w okresie od zakończenia zajęć dydaktycznych do rozpoczęcia letniej sesji egzaminacyjnej. Wyjątek stanowią ćwiczenia terenowe na 1. roku TiR 2. stopnia. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Instytutu może zarządzić inny termin odbywania ćwiczeń terenowych. 

2. Tematy realizowane w terenie w ramach innych zajęć (wykładów lub ćwiczeń) prowadzone w terenie nie mogą kolidować z realizacją bieżącego harmonogramu zajęć. Karta kursu w ramach którego wybrane tematy realizowane są w terenie musi uwzględniać terenową formę realizacji zajęć.

3. Wszelkie zajęcia dydaktyczne odbywane w terenie muszą być zgłoszone Dyrektorowi IG z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. Zgłoszenie w formie pisemnej musi zawierać: kierunek, rok, stopień oraz rodzaj studiów; nazwę kursu; nazwisko wykładowcy; temat (tematy) zajęć; miejsce odbywania zajęć, miejsca noclegów wraz z danymi teleadresowymi; datę, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć; imienną listę studentów; czytelny popis prowadzącego zajęcia.

4. Studenci odbywający zajęcia w terenie muszą  posiadać ważne ubezpieczenie NNW.

5. Zajęcia można odbywać po uzyskaniu zgody Dyrektora IG.

Mariusz Szubert

Zastępca Dyrektora IG ds Dydaktycznych i Studenckich


ARCHIWUM INFORMACJI


 

List otwarty Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoniego Jackowskiego do polskich Geografów.


 

Szanowni Państwo,

Zapraszam na dwa zebrania, które odbędą się w przyszłym tygodniu:

wtorek (27.06) godz. 10.00 w sali 532 – poświęcone pozyskiwaniu grantów NCN, ich przygotowywaniu oraz ocenie wniosków grantowych przez zespoły eksperckie NCN – spotkanie panelowe (zebranie dla wszystkich zainteresowanych; proszę o obowiązkowe przybycie dla doktorantów, asystentów i adiunktów),

czwartek (29.06), godz. 10.00, sala 532 – poświęcone podsumowaniu badań naukowych w Instytucie prowadzących do uzyskania kategorii naukowej w ramach ewaluacji jednostek naukowych w br. Na zebraniu będzie miało również miejsce rozstrzygniecie konkursu o nagrody Dyrektora za badania naukowe w 2016 roku.

Krzysztof Bąk


 

Posiedzenie Rady Instytutu

9 maja (wtorek), godz. 12.00, sala 532

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wniosku dr. F. Mroza o urlop naukowy w roku 2017/2018.
2. Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy mgr. inż. Sz. Okońskiego.
3. Zaopiniowanie tematów prac dyplomowych i ich recenzentów.
4. Zatwierdzenie regulaminu Konkursu fotograficznego .
5. Zaopiniowanie zgłoszonych kursów doskonalących (zgłoszenia do
wglądu w Sekretariacie IG).
6. Dyskusja
7. Komunikaty Dyrektora IGInstytutowa KomisjaWyborcza informuje:

11.04.2017 (wtorek) – godz. 10.30 – s. 532 – odbędą się wybory członków nowej Rady Instytutu wśród adiunktów, asystentów, pracowników naukowo- i inżynieryjno- technicznych oraz administracyjnych. Skład nowej Rady Instytutu z tej grupy pracowników będzie liczył łącznie 9 osób; wskazane jest by w tej 9-tce byli przedstawiciele nie tylko nauczycieli akademickich ale także przedstawiciele grupy naukowo- i inżynieryjno-technicznych oraz administracyjnych; samodzielni nauczyciele akademiccy (prof. dr hab., dr hab.) wchodzą w skład Rady Instytutu regulaminowo.

25.04.2017 (wtorek) – godz. 10.30 – s. 532 – odbędzie się wyłonienie kandydatów na Dyrektora Instytutu Geografii; dokonuje tego nowo wybrana Rada Instytutu (samodzielni nauczyciele akademiccy + 9 przedstawicieli z grupy adiunkci, asystenci, pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni, administracyjni + 6 przedstawicieli grupy doktorantów i studentów).
Zgodnie z paragrafem 33 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego (2015) „Dyrektorem może być jedynie nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego”, dlatego nowa Rada Instytutu powinna wskazać kandydatów na Dyrektora przedstawiciela z tej grupy pracowników. Przed wyłonieniem kandydatów na Dyrektora Instytutu będzie możliwość zaprezentowania własnych programów rozwoju Instytutu w nadchodzącej kadencji przez zdecydowanych do kandydowania na stanowisko Dyrektora.

9.05.2017 (wtorek) – godz. 10.30 – s. 532 – wybory zastępców nowego Dyrektora Instytutu Geografii oraz (ewentualnie) wybory uzupełniające do Rady Instytutu.

Regulamin wyborczy do władz instytutów oraz aktualny Statut Uczelni jest dla osób zainteresowanych szczegółami dostępny na stronie naszej Uczelni.

Komisja Wyborcza w Instytucie Geografii UPSzanowni Pracownicy Instytutu Geografii UP,

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcja Instytutu Geografii UP zapraszają państwa do udziału w integracyjnej, dwudniowej wycieczce na Słowację. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej Oddziału www.ptg.up.krakow.pl

Koszty transportu pokryją organizatorzy !!!

Zaproszenie dotyczy wszystkich członków Oddziału oraz geografów i sympatyków z UJ i UP. Zarząd Oddziału liczy na Wasze zaangażowanie i potwierdzenie istnienia wspólnoty geograficznej w związku ze stuleciem istnienia PTG.

Za Zarząd, przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTG w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Geografii UP

Józef ŻychowskiNOWE

MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PRACĄ ZAWODOWĄ (ZAJĘCIA TERENOWE)

Szanowni Państwo,

Na prośbę wielu pracowników prowadzących zajęcia terenowe i związane z tym pytania kierowane do mnie, jako do dyrektora, o zakres ubezpieczenia grupowego zawieranego z PZU na uczelni informuję, że nie obejmuje ono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie (czyli dla wyjazdów terenowych poza uczelnią).

Poszukując możliwości takiego ubezpieczenia, mającego charakter dobrowolny, zapraszam Państwa na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, reprezentującym kilka Towarzystw, który przedstawi propozycję ubezpieczenia OC dla ćwiczeń terenowych odbywanych poza uczelnią. Z informacji, które zostały mi przekazane wynika, że takie ubezpieczenie, zawierane na okres 1 miesiąca proponuje WARTA. Zamieszczam stosowne pliki informacyjne: Ogólne warunki-WARTAOgólne warunki-WARTA (zob. $16), Golden Risk

Spotkanie w tej sprawie z Ubezpieczycielem będzie we wtorek (11.04) o godz. 9.30 w sali 532 (1 godzinę przed zebraniem wyborczym).

Krzysztof BąkNOWE

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie dyskusyjne nt. „Czym jest znaczące osiągnięcie naukowe w rozumieniu tego zapisu w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Interpretację tego zapisu przedstawi prof. Roman Soja. Spotkanie odbędzie się we wtorek 11.04. ok. godz. 12-tej w sali 532, tuż po zebraniu wyborczym. Jest ono skierowane do wszystkich pracowników; proszę o obowiązkowe przybycie adiunktów.

Krzysztof Bąk

 Kraków 10 marca 2017 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH WYŁANIAJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI DO RADY
INSTYTUTU GEOGRAFII, DYREKTORA I JEGO ZASTĘPCÓW NA KADENCJĘ 2017-2021.

11 kwietnia 2017 r. – Wybory członków nowej Rady Instytutu w spośród niesamodzielnych pracowników naukowych, pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych i administracyjnych
25 kwietnia 2017 r. – Wybory kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu Geografii,
9 maja 2017 r. – Wyłonienie kandydatów na stanowiska Zastępców Dyrektora Instytutu Geografii.

 

Instytutowa Komisja Wyborcza
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP – Przewodniczący
dr Mirosław Wójtowicz
mgr Gabriela Bołoz
mgr Szymon Biały

.

 


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ W ZAKRESIE GEOGRAFII FIZYCZNEJ I GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ OBRONIONĄ W 2016 ROKU

Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. Marek Degórski uprzejmie prosi o wzięcie udziału w Konkursie na najlepszą pracę doktorską w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej obronioną w 2016 r. Wnioski wraz z rozprawą doktorską oraz opinią promotora należy przesłać na adres Sekretariatu Komitetu Nauk Geograficznych PAN: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, do dnia 25 marca 2017 r.

Warunki konkursu wraz z jego regulaminem znajdują się w załączonych plikach.

 


 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW do 31 marca 2017 można składać wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Przypomina o tym prof. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki w stosownym piśmie, skierowanym do kierowników jednostek, które zamieszczone jest w pliku pdf.

Proszę Kierowników Zakładów o zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów i o ewentualne wytypowanie osoby (osób) do tego stypendium. Proszę przygotować stosowne materiały w wersji pdf do dyskusji w tej kwestii na Radzie Instytutu i Radzie Wydziału. Proszę o ich przesłanie do mnie do 18 lutego.

Krzysztof Bąk

 


 

Toczą konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym, które prowadzą trzy instytucje, które wygrały konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego opracowanie.

Instytut Allerhanda z Krakowa, przeprowadza takie konsultacje do 30-tego grudnia 2016 r.  poprzez ankietowanie środowiska szkół wyższych (pracowników i studentów). Stosowną anonimową ankietę do wypełnienia w formularzu elektronicznym (on-line) znajdą Państwo w tej zakładce. Są to różne ankiety przygotowane dla pracowników akademickich, administracyjnych, doktorantów i studentów.

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu przygotował szczegółowe rozwiązania dotyczące różnych elementów funkcjonowania Szkolnictwa Wyższego, które również są przedmiotem konsultacji do 10 stycznia 2017 roku, w postaci anonimowych autorskich komentarzy do proponowanych zmian w zakresie 7-miu różnych pakietów regulacji prawnych. Szczególnej uwadze Państwa polecam propozycje zmian w zakresie modelu kariery i awansu zawodowego.

Gorąco zachęcam do wyrażenia opinii na ten temat poprzez wypełnienie w/w ankiet.

Polecam również Państwa uwadze wyniki badań ankietowych na ten temat, przeprowadzone przez CBOS na grupie 500 respondentów (wywiady bezpośrednie; papierowe kwestionariusze) w dniach 23.09-27.10.2016 r.

Krzysztof Bąk

 

.


Od 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 toczą się konsultacje w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego podstawy programowej kształcenia ogólnego (w tym GEOGRAFII) dla szkoły podstawowej (Informacje o konsultacjach z MEN-tutaj)

Zwracam uwagę wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Geograficznego, że Towarzystwo jest jedną z instytucji, do których został skierowany projekt Rozporządzenia.

PTGeogr ma prawo wyrazić swoją opinię (uwagi) na ten temat w wyznaczonym terminie do 31 stycznia.

Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej znajdują Państwo tutaj.

Projekty innych rozporządzeń w sprawie innych podstaw programowych są dostępne na stronie MEN pod tym linkiem.

Krzysztof Bąk

 

.


Otrzymaliśmy informację w dniu 28.12.2016 r. o organizowanych przez  Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UWPolskie Towarzystwo GeograficzneWARSZTATÓW GEOGRAFICZNYCH W PATAGONII„.

Szczegóły zawarte są w plikach obok: Patagonia_2017_InformatorPatagonia_2017_ProgramPatagonia_2017_Zgłoszenie

 

.