Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

Inne Zakłady

Zakład Dydaktyki Geografii

  • kierownik dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP (pokój 432, tel. 12 662 62 52, email: wojtowic@up.krakow.pl)

Pracownicy naukowi

Specjalista naukowo-techniczny

Doktoranci

  • Anna Banias 
  • Monika Borgiasz 
  • Mateusz Ćwikła
  • Katarzyna Janczarska-Bergel 
  • Piotr Kondraciuk 
  • Kamila Płazińska 

Badania naukowe

W przeszłości badania naukowe Zakładu Dydaktyki ogniskowały się wokół celów kształcenia, doboru i układu treści, terminologii i klasyfikacji, optymalizacji metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym technik komputerowych, historii dydaktyki geografii oraz nad wybranymi problemami szkoły wyższej. Nadto Zakład ma duże osiągnięcia w badaniach stosowanych, a szczególnie w tworzeniu autorskich programów nauczania geografii i przyrody.

Aktualnie pracownicy Zakładu Dydaktyki Geografii prowadzą badania naukowe w zakresie:

• dydaktyki szkoły wyższej i jakości kształcenia
• edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• efektywności procesu kształcenia geograficznego w szkole
• funkcjonowania absolwentów studiów geograficznych na rynku pracy
• przygotowywania kandydatów do zawodu nauczyciela geografii
• świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
• wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia

Oprócz badań naukowych, pracownicy ZDG są autorami licznych materiałów metodycznych: podręczników, poradników, zeszytów ćwiczeń, artykułów o charakterze popularyzatorskim, adresowanych do nauczycieli geografii, przyrody i podstaw przedsiębiorczości.

Publikacje

     Lista publikacji pracowników Zakładu Dydaktyki jest dostępna pod poniższymi linkami:

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

Dostępność komunikacyjna wybranych atrakcji turystycznych
• Dwujęzyczne nauczanie geografii
• Kompetencje nauczyciela geografii; przyrody; podstaw przedsiębiorczości
• Kształcenie i tożsamość ukraińskiej, romskiej mniejszości narodowej w Polsce
• Kultura spędzania wolego czasu wśród studentów
• Motywy i kierunki wyjazdów zagranicznych studentów
• Motywy wyboru geografii na egzaminie maturalnym
• Nauczanie geografii w szkołach dla niedosłyszących i słabo słyszących
• Nauczyciel na edukacyjnym rynku pracy
• Percepcja geografii przez przedstawicieli różnych grup społecznych
• Percepcja zawodu nauczyciela przez jego przedstawicieli
• Plany edukacyjno-zawodowe studentów geografii i kierunków pokrewnych
• Procesy demograficzne a rynek pracy dla nauczycieli (ujęcia lokalne; regionalne)
• Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy
• Przestrzenne zróżnicowanie ruchu turystycznego w wybranych krajach
• Przygotowanie do zawodu nauczyciela studentów geografii w ramach praktyki zawodowej
• Rola ośrodków edukacyjnych w nauczaniu geografii na przykładzie parków narodowych
• Rozwój geoturysyki w wybranych regionach świata
• Świadomość ekologiczna uczniów szkół w aspekcie zrównoważonego rozwoju
• Technologie komunikacyjno-informacyjne w nauczaniu geografii i przyrody
• Waloryzacja turystyczna miasta, gminy lub powiatu
• Wybrane problemy kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji
• Wybrane problemy turystyki oraz krajoznawstwa dzieci i młodzieży
• Zabytki UNESCO w wybranych krajach świat i ich wpływ na rozwój turystyki
• Zagospodarowanie turystyczne wybranych regionów świata

Zajęcia dydaktyczne (kursy i praktyki)

• dydaktyka geografii
• dydaktyka przedsiębiorczości
• dydaktyka przyrody
• dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
• edukacja ekologiczna
• edukacja regionalna
• komunikacja interpersonalna
• koncepcje i praktyki nauczania
• mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
• projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
• seminarium dyplomowe – licencjackie, magisterskie i podyplomowe
• region Małopolska
• wstęp do geografii
• zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej
• praktyki zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
• ćwiczenia praktyczne śródroczne w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Zakład Dydaktyki Geografii prowadzi merytoryczną opiekę na OLIMPIADĄ GEOGRAFICZNĄ 

logo    

Inne Zakłady