facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Dydaktyki Geografii

Pracownicy naukowi

Specjalista naukowo-techniczny

Doktoranci

 • Anna Banias 
 • Monika Borgiasz 
 • Mateusz Ćwikła
 • Katarzyna Janczarska-Bergel 
 • Piotr Kondraciuk 
 • Kamila Płazińska 

Badania naukowe

W przeszłości badania naukowe Zakładu Dydaktyki ogniskowały się wokół celów kształcenia, doboru i układu treści, terminologii i klasyfikacji, optymalizacji metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym technik komputerowych, historii dydaktyki geografii oraz nad wybranymi problemami szkoły wyższej. Nadto Zakład ma duże osiągnięcia w badaniach stosowanych, a szczególnie w tworzeniu autorskich programów nauczania geografii i przyrody.

Aktualnie pracownicy Zakładu Dydaktyki Geografii prowadzą badania naukowe w zakresie:

• dydaktyki szkoły wyższej i jakości kształcenia
• edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• efektywności procesu kształcenia geograficznego w szkole
• funkcjonowania absolwentów studiów geograficznych na rynku pracy
• przygotowywania kandydatów do zawodu nauczyciela geografii
• świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
• wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia

Oprócz badań naukowych, pracownicy ZDG są autorami licznych materiałów metodycznych: podręczników, poradników, zeszytów ćwiczeń, artykułów o charakterze popularyzatorskim, adresowanych do nauczycieli geografii, przyrody i podstaw przedsiębiorczości.

Publikacje

     Lista publikacji pracowników Zakładu Dydaktyki jest dostępna pod poniższymi linkami:

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich:

Dostępność komunikacyjna wybranych atrakcji turystycznych
• Dwujęzyczne nauczanie geografii
• Kompetencje nauczyciela geografii; przyrody; podstaw przedsiębiorczości
• Kształcenie i tożsamość ukraińskiej, romskiej mniejszości narodowej w Polsce
• Kultura spędzania wolego czasu wśród studentów
• Motywy i kierunki wyjazdów zagranicznych studentów
• Motywy wyboru geografii na egzaminie maturalnym
• Nauczanie geografii w szkołach dla niedosłyszących i słabo słyszących
• Nauczyciel na edukacyjnym rynku pracy
• Percepcja geografii przez przedstawicieli różnych grup społecznych
• Percepcja zawodu nauczyciela przez jego przedstawicieli
• Plany edukacyjno-zawodowe studentów geografii i kierunków pokrewnych
• Procesy demograficzne a rynek pracy dla nauczycieli (ujęcia lokalne; regionalne)
• Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy
• Przestrzenne zróżnicowanie ruchu turystycznego w wybranych krajach
• Przygotowanie do zawodu nauczyciela studentów geografii w ramach praktyki zawodowej
• Rola ośrodków edukacyjnych w nauczaniu geografii na przykładzie parków narodowych
• Rozwój geoturysyki w wybranych regionach świata
• Świadomość ekologiczna uczniów szkół w aspekcie zrównoważonego rozwoju
• Technologie komunikacyjno-informacyjne w nauczaniu geografii i przyrody
• Waloryzacja turystyczna miasta, gminy lub powiatu
• Wybrane problemy kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji
• Wybrane problemy turystyki oraz krajoznawstwa dzieci i młodzieży
• Zabytki UNESCO w wybranych krajach świat i ich wpływ na rozwój turystyki
• Zagospodarowanie turystyczne wybranych regionów świata

Zajęcia dydaktyczne (kursy i praktyki):

 •  dydaktyka geografii
 •   dydaktyka przedsiębiorczości
 •   dydaktyka przyrody
 •   dydaktyka szkoły wyższej
 •   dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 •   edukacja ekologiczna i regionalna
 •   kierunki i metodologia badan geograficznych
 •   komunikacja społeczna
 •   koncepcje i praktyki nauczania
 •   krajoznawstwo
 •   nauczyciel na rynku pracy
 •   mniejszości narodowe, etniczne i religijne w nauczaniu geografii i wiedzy o społeczeństwie
 •   organizacja czasu wolnego
 •   pedagogika czasu wolnego
 •   pracowania geograficzna
 •   projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
 •   seminarium dyplomowe – licencjackie, magisterskie i podyplomowe
 •   wstęp do geografii
 •   praktyki zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 •   ćwiczenia praktyczne śródroczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 •   regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
 •   warsztaty geograficzne
 •   warsztaty metodologiczne
 •   wykład monograficzny z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej
 •   turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży
 •   zintegrowanie ćwiczenia terenowe

Zakład Dydaktyki Geografii prowadzi merytoryczną opiekę na OLIMPIADĄ GEOGRAFICZNĄ 

logo    

Inne Zakłady