facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

     Instytucje

    U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy.

szczawe

        Od lutego 2016 r. do czerwca 2017 Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. oraz Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdroju, realizował projekt „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Był to cykl osiemnastu bogato ilustrowanych comiesięcznych wykładów popularnonaukowych i dyskusji, traktujących o historii, geografii, geologii, turystyce oraz tradycjach przyrodoleczniczych w dolinie Kryniczanki począwszy od końca XVIII w. do czasów obecnych. Odbiorcami rzeczonej inicjatywy byli mieszkańcy, kuracjusze, studenci miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkań, których jak czas pokazał nie brakowało. Wykłady, prelekcje i odczyty – nawet prowadzone okazjonalnie, w dalszym ciągu pozostają jedną z najważniejszych form popularyzowania wiedzy (nauki). W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści, na co dzień zajmujący się uzdrowiskami krajowymi i zagranicznymi oraz posiadający rozległą wiedzę pasjonaci. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju Pana dra Dariusza Reśki – współautora przedostatniego wykładu. Pomysłodawcą cyklu U szczaw żelazistych był kryniczanin Pan dr Sławomir Dorocki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wraz z Panią prof. dr hab. Bożeną Płonką-Syroką z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pełnił obowiązki kierownika naukowego. Spotkania w Krynicy cieszyły się dużą popularnością, były bezpłatne i na bieżąco relacjonowane przez Bibliotekę Publiczną i „Krynickie Zdroje”. Wykłady odbywały się w budynku Biblioteki, sanatoriach Abaton, Patria, Zgoda oraz w Starym Domu Zdrojowym i Nowym Domu Zdrojowym.
        Wykład inauguracyjny Pana dra S. Dorockiego i Pana mgra Pawła Brzegowego poświęcony historii krynickiego zakładu przyrodoleczniczego od końca XVIII w. do połowy XIX stulecia odbył się 22 II 2016 r. w sali balowej Starego Domu Zdrojowego. Z końcem marca Pan dr Dorocki w sanatorium Abaton wygłosił prelekcję poświęconą turystyce letniej i zimowej w Krynicy i okolicach. W kwietniu o zabytkach i architekturze uzdrowiska krynickiego w Nowym Domu Zdrojowym opowiadała Pani kustosz mgr Barbara Rucka z Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w Muszynie. Spotkanie majowe w sanatorium Zgoda poprowadził Pan dr Łuksz Quirini-Popławski, który podjął temat rozwoju funkcji turystycznej Krynicy w latach 1945-1989. Zorganizowany w ostatnim dniu maja w Patrii wykład Pana S. Dorockiego i Pana P. Brzegowego traktował o okolicznościach przeobrażenia Krynicy w perłę polskich uzdrowisk. W czerwcu Pani dr Renata Rettinger z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP w Krakowie zaprezentowała referat o turystyce uzdrowiskowej w kontekście dywersyfikacji produktu na przykładzie Krynicy i Szczawnicy. W lipcu uczestnicy projektu wysłuchali wykładu Pana dra Pawła Strusia z Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP poświęconego zasobom naturalnym Krynicy i okolic oraz ich wpływowi na funkcję uzdrowiskową. W sierpniu ze specjalną prelekcją o współczesnych uzdrowiskach Saksonii i ich ofercie dla gości z Polski, do Nowego Domu Zdrojowego przybyła Pani dr hab. B. Płonka-Syroka, prof. UMW/prof. PAN – uznana ekspertka w zakresie historii medycyny nowożytnej i historii kultury medycznej oraz współredaktorka niezwykle wartościowej, wielotomowej serii wydawniczej Kultura uzdrowiskowa w Europie. Wykład wrześniowy Pana dra Dorockiego i Pana P. Brzegowego dotyczył Jana Kiepury i Zofii Batyckiej. W październiku o krynickim życiu teatralnym od połowy XIX w. do czasów obecnych opowiadały Pani mgr Magdalena Krzeszowska, Pani mgr Joanna Moskała oraz Pani mgr Agata Jarosz z Biblioteki Publicznej. Listopadowa prelekcja Pani B. Ruckiej w sanatorium Abaton stanowiła kontynuację wykładu marcowego. W grudniu Pan dr Franciszek Mróz z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP przybliżył problematykę pielgrzymek i turystyki religijnej w Beskidzie Sądeckim. Pierwszy referat w 2017 r. o polskim lecznictwie uzdrowiskowym w kontekście tradycji i współczesności, wygłosiła Pani dr Diana Dryglas z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. W lutym Pan dr Paweł Kroh z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP podjął temat jaskiń fliszowych Beskidu Sądeckiego z uwzględnieniem nowych metod ich badania. W marcu lek. med. Pani Ewa Svejda-Hutnikiewicz – specjalistka w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, opowiadała o leczeniu uzdrowiskowym i krynickich kierunkach leczniczych. Problematyka historyczna powróciła w kwietniu wraz z prelekcją Pana dra Tomasza Walczyka, który przybliżył dzieje krynickich zakładów fotograficznych do 1939 r. W czerwcu Pan Burmistrz dr D. Reśko wraz ze swym zastępcą Panem drem hab. Tomaszem Wołowcem, prof. WSEI, wygłosili w Patrii drugi wykład specjalny podejmujący kwestię kształtowania marki miasta na przykładzie Krynicy-Zdroju. Ostatnie spotkanie 29 VI poprowadzone przez wiceprezesa Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju Pana mgra inż. Tomasza Szczotkę, dotyczyło drzew jako ważnego elementu środowiska przyrodniczego.
        Za przygotowanie wykładów, plakatów, reklamę projektu oraz kontakt z uczestnikami odpowiadał komitet organizacyjny w składzie: S. Dorocki, Ł. Quirini-Popławski, M. Krzeszowska, A. Jarosz, B. Rucka, P. Brzegowy. Wyrazy wdzięczności należą się również Pani Krystynie Żywczak – kierowniczce Patrii oraz Pani Danucie Górzyńskiej – dyrektorce Abatonu. Szczególną wdzięczność żywią Organizatorzy wobec Pana Burmistrza D. Reśki za objęcie projektu patronatem honorowym oraz Władz Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. za bezpłatne użyczenie sal konferencyjnych.
        Jednym z podstawowych miejsc popularyzowania wiedzy (nauki) stał się współcześnie Internet. Zrealizowany cykl dowiódł jednak, że tradycyjne wykłady u zróżnicowanych wiekowo odbiorców nadal mogą wzbudzać zainteresowanie i stanowić źródło rzeczowych i zajmujących polemik. Biorąc pod uwagę bogatą przeszłość historyczną Krynicy i jej urozmaicone walory przyrodnicze, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczona inicjatywa w przyszłości doczeka się równie pomyślnej kontynuacji.

Pełny program spotkań znajduje się tutaj

S. Dorocki
P. Brzegowy 

   Lwowskie Towarzystwo ds. Rozwoju Turystyki

W dniu 25.10.2016 rozpoczęła się oficjalna współpraca Instytutu Geografii z Lwowskim Towarzystwem ds. Rozwoju Turystyki, dotycząca prowadzenia wspólnych badań ogniskujących się wokół problematyki walorów kulturowo-historycznych wybranych regionów w obu krajach.

Pierwszym zagadnieniem, które będzie realizowane w ramach tej współpracy jest rozwój Drogi Św. Jakuba na pograniczu Polski i Ukrainy. Tematem z ramienia IG kieruje dr Franciszek Mróz.

     Szkoły

 

      Uniwersytecki Fakultet Geograficzny

W październiku 2017 r. przedłużono umowę z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie na kolejny rok szkolny 2017/2018.

W dniu 7.10.2016 r. Instytut Geografii podpisał porozumienie i rozpoczął współpracę polegającą na realizacji cyklu zajęć dla uczniów II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

 

   Kalendarium spotkań:

15.05.2017 r.  odbyły się zajęcia warsztatowe nt. „Nowoczesne narzędzia orientacji w terenie”, które poprowadził
dr Rafał Kroczak.

Uczniowie otrzymali karty pracy oraz GPS-y z zadaniem odnalezienia, przy pomocy historycznej mapy z 1785 roku, następujących obiektów: mostu na rzece Młynówce, zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego, kopca  Esterki oraz stawów na folwarku Hołodyńskich. Zadanie to uzmysłowiło uczestnikom jak wiele może się zmienić w krajobrazie miasta w ciągu 230 lat.

Źródła do zdjęć, map i rycin:
1. Gazeta Wyborcza. Kraków. Jak zmieniał się Kraków… (http://krakow.wyborcza.pl/krakow/56,35798,19200359,w-lobzowie,,4.html) [Dostęp: 03-04-2017]; 2. fotopolska.eu (http://krakow.fotopolska.eu/787898,foto.html) [Dostęp: 03-04-2017]; 3. Plan Kołłątajowski , Dawne plany i mapy – Stary Kraków. (http://www.starykrakow.com.pl/dawne-mapy,plany/krakow-1785-duzy.jpg) [Dostęp: 03-04-2017]; 4, 5, 6, 7 i 8. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie http://www.sobieski.krakow.pl [Dostęp: 01-06-2017]; 9. Narodowego Archiwum Cyfrowego (https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61919/h:394/) [Dostęp: 03-04-2017]; 10, 11 i 12. Banasik, P. (2009). Ślady historii. Wyznaczenie położenia kopca Esterki na podstawie dawnych map. Geodeta: Magazyn Geoinformacyjny, s. 52-58.24.04.2017 r. odbyły się zajęcia warsztatowe nt.: „Sporządzanie profili glebowych oraz opis gleb okolic Krakowa”, które poprowadził  prof. UP, dr hab. Tomasz Bryndal.

Po zapoznaniu się z kluczem do opisu poziomów glebowych (m.in. do oznaczania struktury, zawartości CaCO3 w glebie, stanu uwilgotnienia, przejścia, miąższości, składu granulometrycznego, barwy, oglejenia, wytrącenia Fe oraz pH) uczniowie przystąpili do części praktycznej. Na podstawie klucza wyodrębnili i opisali poszczególne poziomy glebowe,
a następnie zdefiniowali właściwy profil gleby. Na koniec cała grupa wykonała własnoręcznie profil gleby bielicowej.06.03.2017 r. odbyły się zajęcia warsztatowe nt.: „Procesy i struktury tektoniczne”, które poprowadził prof. UP, dr hab. Józef Kukulak.

W ramach spotkania uczniowie określali wiek względny i przeobrażenia warstw skalnych oraz konstruowali przekroje geologiczne.16.01.2017 r. odbyły się zajęcia warsztatowe nt.: „Cechy makroskopowe skał i ich rozpoznawanie”, które poprowadził prof. UP, dr hab. Józef Kukulak.

Podczas warsztatów uczniowie II LO w Krakowie doskonalili umiejętności rozpoznawania skał różnego typu. Nadto, mieli możliwość obejrzenia unikatowych okazów skał i skamielin m. in. olbrzymiego amonita, odcisków paproci drzewiastych, skrzypów i widłaków na skałach węglowych oraz przepiękne kamienie szlachetne.

  

12.12. 2016 r. odbyły się zajęcia nt.: „Ekstremalne zjawiska hydrologiczne”, które poprowadził prof. UP, dr hab. Józef Żychowski.

W trakcie spotkania uczniowie II LO dowiedzieli się m. in.: jakie są przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny powodzi (w tym głównie tych błyskawicznych tzw. „flash floods”), gdzie znajdują się obszary ich największych zagrożeń oraz jakie są sposoby zapobiegania temu zjawisku. 

14.11.2016 r. odbyły się zajęcia nt.: „Przyrządy pomiarowe w badaniach atmosfery”, które poprowadziła  dr Joanna Jędruszkiewicz

Grupy g11 i g41 pod opieką prof.Urszuli Batorskiej miały okazję uczestniczyć w poniedziałek w kolejnych zajęciach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tym razem był to wykład i ćwiczenia  z meteorologii  z Panią dr  Joanną Jędruszkiewicz pt.: „Przyrządy pomiarowe w badaniach atmosfery”. Uczniowie wysłuchali ciekawej prezentacji na temat sposobów pozyskiwania informacji o zjawiskach pogodowych oraz przyrządach pomiarowych atmosfery. Dowiedzieliśmy się m.in., że Fahrenheit urodził się w Gdańsku oraz ile kosztują balony meteorologiczne. Najciekawszą częścią  zajęć było spotkanie z robotem DAVISEM czyli bezprzewodową stacją meteorologiczną oraz ćwiczenia terenowe.

Bezprzewodowa stacja meteorologiczna DAVIS VANTAGE PRO 2 to zintegrowany zestaw czujników zasilanych z baterii lub akumulatorów służący do odczytu zjawisk pogodowych takich jak natężenie opadów, temperatura, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru. Konsola umożliwia odczyt wszystkich mierzonych wielkości, a aktualizacja danych następuje co 2,5 sekundy. Ćwiczenia terenowe, polegające na samodzielnym odczytywaniu temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, stopnia zachmurzenia, kierunku i prędkości wiatru, odbyły się na dwóch poziomach – na dachu budynku Uniwersytetu, skąd roztacza się panorama na Kraków oraz przy wejściu głównym.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć filmu z zajęć.

 24.10.2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia nt.: „Mapy cyfrowe”, które poprowadził dr Paweł Struś.

 

 

   Nadchodzące wydarzenia:

15.05.2017 r. odbędą się zajęcia nt. „Nowoczesne narzędzia orientacji w terenie„, które poprowadzi dr Rafał Kroczak.

       Interesariusze zewnętrzniZSOI4_SPI148

    Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych im. Polskich Noblistów w Krakowie


W dniu 27 kwietnia 2017 roku  odbyły się zajęcia warsztatowe z okazji Dnia Ziemi dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 148
w Zespole Szkół Ogólnokształcących integracyjnych nr 4 w Krakowie.

Zajęcia przygotowali studenci 2 roku specjalności Animacja w Turystyce na kierunku Turystyka i Rekreacja pod kierunkiem mgr Ewy Wieczorkiewicz i dr Anny Winiarczyk-Raźniak.      My u Was – Wy u nas

W dniu 24 11.2014 Instytut Geografii podpisał porozumienie o współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie w zakresie w zakresie zajęć edukacyjnych z geografii, wiedzy społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

    Kalendarium spotkań:

Wykłady tematyczne Pracowników Instytutu Geografii w IX LO:

marzec 2015 r.: wykład nt. „Turystyka w obszarach polarnych” – dr Piotr Dolnicki

kwiecień 2015 r.: wykład nt.: Sri Lanka – podróż dla każdego dr Renata Rettinger

Wizyty studyjne Uczniów IX LO w Instytucie Geografii

luty-maj 2015r.:  uczniowie indywidulanie lub grupowo wraz z opiekunem uczestniczą do w wykładach odbywających się na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego, prowadzonych przez pracowników Instytutu Geografii.

Zajęcia prowadzone przez Studentów geografii w IX LO:

październik  2015- styczeń 2016: Studenci II roku SUM (specjalność geografia z wiedzą o społeczeństwie), pod opieką dr Danuty Piróg (IG) i mgr Katarzyny Rzepki (IX LO) przeprowadzili cykl zajęć z geografii dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich: