facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Geologii

Pracownicy naukowi

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 • mgr Aleksander Nabagło pokój 430, tel. 12 662 62 64, email: n@up.krakow.pl poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Doktoranci

 • Paweł Dulemba laboratorium 535, tel. 12 662 64 28, email: pawel.dulemba@up.krakow.pl
 • Zbigniew Górny laboratorium 535, tel. 12 662 64 28
 • Jadwiga Wójcik laboratorium 535, tel. 12 662 64 28

Badania naukowe

Aktualnie prowadzone badania naukowe pracowników Zakładu Geologii skupiają się wokół poniższych zagadnień.

 • Badania paleontologiczne oparte na analizach zespołów otwornic (K. Bąk), promienic (S. Kowalik), wapiennych dinocyst i nanoplanktonu wapiennego (A. Ciurej), palinofacji i dinocyst (P. Dulemba), igieł gąbek i mikrofacji (Z. Górny) dotyczą interpretacji cech paleośrodowisk morskich i zagadnień stratygraficznych, głównie jury, kredy i paleogenu.
 • Badania petrograficzno-geochemiczne dotyczą interpretacji genezy skał magmowych i metamorficznych w wybranych obszarach (A. Wolska) oraz pochodzenia składników mineralnych w skałach osadowych (A. Wolska i K. Bąk).
 • Interdyscyplinarne badania współczesnych i starszych osadów zwietrzelinowych oraz zmian rzeźby wysokogórskiej (K. Bąk i A. Wolska).
 • Interdyscyplinarne badania przestrzennego zróżnicowania przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań geoturystyki, które skupiają się na obszarze Podtatrza (A. Chrobak, J. Wójcik).

Aktualnie realizowane granty 

Grant Narodowego Centrum Nauki – OPUS

 • Krzysztof Bąk: Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu (środkowa kreda); projekt badawczy nr 2016/23/B/ST10/01731.

Publikacje

      Lista publikacji pracowników Zakładu Geologii jest dostępna pod poniższymi linkami:

Tematyka prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich (przykładowo)

 •  dokumentacja cennych obiektów przyrody nieożywionej
 •  badania paleontologiczne wybranych serii skalnych   
 •  efekty kształcenia w zakresie geologii i geografii fizycznej 
 •  rewitalizacja obszarów pogórniczych
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 

 Zajęcia dydaktyczne (kursy) (na kierunkach: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna)

 •  geologia
 •  geologia regionalna Polski i świata
 •  geologia gospodarcza
 •  geografia fizyczna (regionalna) Polski
 •  specjalistyczne badania w monitorowaniu środowiska przyrodniczego
 •  metody badań w geografii fizycznej; część geologiczna
 •  wody podziemne i ich monitoring
 •  geologia stosowana
 •  podstawy geoturystyki
 •  kartowanie geologiczne jako element monitorowania środowiska
 •  kamień w architekturze i sztuce
 •  kolekcjonerstwo minerałów i skał
 •  metody badań geologicznych
 •  kartografia turystyczna
 •  podstawy kartografii i topografii w monitorowaniu środowiska
 •  środowisko geograficzne Polski
 •  regiony turystyczne Polski
 •  seminaria dyplomowe, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie
 •  pracownia turyzmu
 •  pierwsza pomoc przedmedyczna
 •  zintegrowane ćwiczenia z geografii fizycznej; część geologiczna
 •  ćwiczenia terenowe z geologii (w okolicach Krakowa, Bieszczadach, Pieninach, Tatrach i na  Podhalu),
 •  ćwiczenia regionalne na Wyżynie Małopolskiej i Śląskiej, Sudetach i na Wybrzeżu.

Inne Zakłady