Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

 • kierownik dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP (pokój 528, tel. 12 662 62 61, email: wmichali@up.krakow.pl)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Pracownik inżynieryjno-techniczny

 • mgr Szymon Biały (pokój 423, tel. 12 662 62 46, e-mail: szymon.bialy@up.krakow.pl, poniedziałek – piątek 8:00-16:00)

Doktoranci

 • Bielecki Rafał
 • Gołuszka Karolina
 • Klimczak Radosław

Badania naukowe

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się wokół tematyki dotyczącej przekształceń środowiska geograficznego pod wpływem działalności człowieka, wpływu technologii na środowisko, zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarki i edukacji.

Aktualnie są to badania pyłów atmosferycznych, zmian warunków klimatycznych w Polsce południowej i środkowej, wpływu czynników meteorologicznych na koncentrację aerozoli w Krakowie, występowania wybranych związków chemicznych w podłożu masowych grobów, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,  składu chemicznego osadów jeziornych i torfowych, rekonstrukcja zmian środowiskowych w zbiorniku akumulacji biogenicznej oraz badania oceny wpływu na środowisko współspalania biomasy i węgla oraz spalania biomasy w zakładach energetycznych.

Publikacje

Lista publikacji pracowników Zakładu jest dostępna pod poniższymi linkami:

 

Prowadzone specjalności

Tematyka prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich

 • Sadza: – źródła emisji, charakterystyka cząstek (na podstawie badań terenowych, laboratoryjnych, materiałów źródłowych i literatury; dobrze widziana możliwość współpracy z warsztatem/mechanikiem samochodowym),
 • Udział frakcji magnetycznej w glebach na terenie Lasku Wolskiego (możliwy do wyboru inny teren, np. gmina Zielonki, Proszowice i inne na wschód od Kombinatu Metalurgicznego (Arcelor Mittal) (praca terenowa i badawcza, możliwość wykonania badań w Instytucie Geografii UP),
 • Recykling i co dalej? – Przetwarzanie surowców odpadowych (praca w oparciu o materiały źródłowe pozyskane z zakładu wykorzystującego w stosowanej technologii surowce odpadowe, np. huty szkła, metalurgia aluminium, przemysł celulozowo-papierniczy i in.),
 • Utylizacja metanu z pokładów węgla kamiennego jako działanie na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu (na przykładzie wybranej kopalni podziemnej węgla kamiennego w Polsce),
 • Gospodarka odpadami w wybranej gminie; – mocne i słabe strony,
 • Gospodarka wodna w wybranej gminie (przeszłość – teraźniejszość i przyszłość)
 • Gospodarka ściekowa w wybranej gminie (przeszłość – teraźniejszość i przyszłość),
 • Energia cieplna z ciepła odpadowego – miejsce powstawania i wykorzystanie jako alternatywa wobec tradycyjnych nośników energii,
 • „Zielona energia” – spalanie biomasy w małych kotłach ,
 • powodzie,
 • monografia geograficzna wybranego zbiornika retencyjnego,
 • procesy korytowe w rzekach karpackich,
 • zmiana granicy rolno-leśnej w Karpatach,
 • jakość wód powierzchniowych i zbiorników retencyjnych w Karpatach,
 • jakość wód wybranych zbiorników retencyjnych w Karpatach,
 • wpływ działalności człowieka na środowisko; cmentarze, masowe groby,
 • zanieczyszczenia komunikacyjne w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich
 • zanieczyszczenie wybranych gatunków roślin metalami ciężkimi na terenach przydrożnych (na podstawie literatury),
 • zanieczyszczenie gleb przydrożnych metalami ciężkimi (na podstawie literatury),
 • zastosowanie popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w budownictwie drogowym,
 • możliwości zastosowania odpadów poprzemysłowych w budownictwie drogowym,
 • konstrukcja, funkcje i zagrożenia wybranych korytarzy ekologicznych,
 • dynamika zmian cech fizykochemicznych wód powierzchniowych, podziemnych (praca terenowa i laboratoryjna),
 • zmiany sieci rzecznej na wybranym obszarze (praca terenowa i praca z mapami),
 • monografia geograficzna wybranego zbiornika akumulacji biogenicznej (praca terenowa i praca z mapami),
 • wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze (praca terenowa i praca z mapami),
 • waloryzacja środowiska geograficznego wybranego obszaru (praca terenowa i praca kameralna, mapy),
 • i inne tematy zaproponowane przez studentów po akceptacji promotora.

Tematyka prac zaproponowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Monitoring wód powierzchniowych:

 • Stan ekologiczny wód powierzchniowych w województwie małopolskim (istnieje możliwość podziału na mniejsze strefy: – praca badawcza, laboratoryjna, typologia biotyczna i abiotyczna; konieczna dobra znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej),
 • Stan chemiczny wód powierzchniowych w województwie w małopolskim (istnieje możliwość podziału na mniejsze strefy),
 • Przyczyny złej jakości wód powierzchniowych w rejonie Krakowa (w tym inwentaryzacja źródeł emisji ścieków i zanieczyszczeń wprowadzanych do wód),
 • Jakość wód powierzchniowych w aspekcie uzdatniania ich do spożycia,
 • Jakość wód powierzchniowych w aspekcie przydatności do bytowania ryb,
 • Eutrofizacja wód powierzchniowych w województwie małopolskim (istnieje możliwość podziału na mniejsze strefy, na podstawie badań laboratoryjnych – składniki biogenne, BZT5. chlorofil),
 • Rolnicze wykorzystanie ustabilizowanych osadów ściekowych i biologicznie przetworzonych odpadów komunalnych, jako alternatywa dla koncepcji składowania ciekłego CO2,
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w województwie małopolskim (wymagany dostęp do laboratorium chemicznego),
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami; aromatycznymi w województwie małopolskim (analiza chemiczna WWA – wymaga specjalistycznego laboratorium),
 • Jakość gleb oraz możliwości podwyższenia ich bonitacji w województwie małopolskim (wymagana dobra znajomość kryteriów oceny przydatności i wartości użytkowej gleby),

Monitoring powietrza atmosferycznego

 • Propozycja modernizacji sieci monitoringu jakości powietrza na obszarze województwa małopolskiego,
 • Ocena skuteczności wdrażania Programów Ochrony Powietrza w strefach województwa małopolskiego,
 • Jakość powietrza w małych miastach,
 • Jakość powietrza w wybranych rejonach turystycznych,
 • Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim (w podziale na mniejsze jednostki administracyjne, np. gminy z uwzględnieniem inwentaryzacji źródeł stacjonarnych i niestacjonarnych, zorganizowanych i niezorganizowanych),
 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego metalami ciężkimi (na podstawie oznaczenia metali ciężkich w pojedynczych ziarnach w próbce pobranego ) pyłu.

Tematy prac magisterskich i dyplomowych zrealizowanych w latach 2006 – 2014 można pobrać tutaj.

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • Audyt Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekonomia zasobów środowiska
 • Ekorozwój
 • Globalne i lokalne zmiany środowiska
 • Globalne zmiany atmosfery
 • Globalne zmiany środowiska przyrodniczego
 • Hydrologia i oceanografia
 • Kartografia środowiskowa
 • Konflikty i problemy społeczne na tle środowiska
 • Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Meteorologia i klimatologia
 • Metody statystyczne w geografii fizycznej
 • Metodyka Ocen Środowiskowych
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
 • Monitoring środowiskowy
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy ekonomiczne ochrony środowiska
 • Podstawy kształtowania i ochrona środowiska
 • Podstawy zarządzania środowiskiem
 • Profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc
 • Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Rewaloryzacja krajobrazu
 • Rewitalizacja, rewaloryzacja obszarów przekształconych
 • Rozwój zrównoważony
 • Stan środowiska w Polsce
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Technologia informacyjna
 • Waloryzacja krajobrazu
 • Zarządzanie gospodarką odpadami
 • Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Zasoby i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne

Ćwiczenia terenowe:

 • Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej i topografii
 • Ćwiczenia terenowe z hydrologii, klimatologii i meteorologii
 • Regionalne ćwiczenia terenowe

Inne Zakłady