facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Specjalista inżynieryjno-techniczny

Doktoranci

 • Paweł Brzegowy
 • Maciej Kędzierski
 • Monika Noviello 

Badania naukowe Zakład prowadzi badania naukowe głównie w zakresie przedsiębiorczości i gospodarki przestrzennej. Skupiają się one głównie na określaniu:

 • miejsca przedsiębiorczości w gospodarce przestrzennej,
 • roli postaw przedsiębiorczych i etycznych w życiu społeczno-gospodarczym,
 • roli przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, w warunkach nasilających się procesów globalizacji,
 • budowy marki regionalnej i marketingu terytorialnym układów przestrzennych różnej skali,
 • oceny pozycji marketingowej przedsiębiorstw, systemów jakości oraz ich innowacyjności w ofercie asortymentowej,
 • znaczenia potrzeb i preferencji konsumentów w innowacyjności przedsiębiorstw,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ważne miejsce w badaniach zajmują problemy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, wśród których dominuje problematyka celów, treści, efektów i metod kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Istotne miejsce w pracach zajmuje także problematyka gospodarki przestrzennej i przemian struktur przemysłowych. Nadto podejmowane są prace dotyczące rozwijania idei i tożsamości oraz historii kształtowania myśli geograficznej, a także metodologii geografii. 

Publikacje:

Tematyka prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich

 • procesy globalizacji i integracji europejskiej – kształtowanie się ponadnarodowych korporacji;
 • przemiany społeczno-gospodarcze i kulturowe struktur regionalnych;
 • kształtowanie się centrów wzrostu społeczno-gospodarczego i ich wpływ na otoczenie;
 • studia diagnostyczne dla potrzeb budowy strategii gmin i powiatów;
 • kształtowanie się infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej;
 • gospodarowanie przestrzenią miast i obszarów wiejskich,
 • procesy rewitalizacji obszarów zurbanizowanych,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach gospodarowania;
 • kształtowanie się indywidualnej działalności gospodarczej;
 • metodyka i treści kształcenia przedsiębiorczości;
 • geograficzne aspekty procesów rozwoju gospodarczego (ewolucja struktury regionalnej w kontekście przemian cywilizacyjnych);
 • procesy demograficzne jako odzwierciedlenie przemian gospodarczych, politycznych, kulturowych i ekologicznych;
 • ewolucja krajobrazów kulturowych w skali miejsc i regionów (zmiany w użytkowaniu ziemi, rozmieszczeniu ludności, etc.);
 • problemy gospodarcze i polityczne związane ze zróżnicowaniem etnicznym ludności regionów;
 • problemy rozwoju idei, szkół i kierunków badawczych w historii myśli geograficznej.

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • ćwiczenia terenowe ze społeczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ćwiczenia specjalnościowe
 • dydaktyka przedsiębiorczości,
 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości w WOS,
 • ekonomia,
 • ekonomika miast i regionów,
 • etyka życia społeczno-gospodarczego,
 • finanse jednostek samorządu lokalnego i regionalnego,
 • GIS
 • geografia ekonomiczna
 • geografia przemysłu i komunikacji,
 • geografia usług,
 • geomarketing
 • gospodarka finansowa oraz gospodarka i rozwój lokalnego rynku,
 • historia cywilizacji, historia gospodarcza, historia myśli geograficznej,
 • integracja europejska,
 • metody analizy przestrzennej, metody statystyczne w turystyce,
 • metodologia nauk geograficznych,
 • obsługa klienta,
 • planowania przestrzennego,
 • planowania infrastruktury technicznej,
 • podstawy finansów i rachunkowości, podstawy gospodarki przestrzennej, podstawy integracji europejskiej,
 • podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa turystycznego, podstaw prawne gospodarowania przestrzenią,
 • podstawy przedsiębiorczości, podstawy zarządzania, 
 • polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, polityka regionalna, polityka społeczna, polityka Unii Europejskiej,
 • prawo administracyjne, prawo gospodarcze, 
 • procesy globalizacji i integracji europejskiej,
 • projektowanie urbanistyczne,,
 • regionalne ćwiczenia terenowe,
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
 • rozwój myśli i teorii nauk geograficznych,
 • strategia rozwoju gminy
 • samorząd terytorialny
 • SIP w planowaniu i rozwoju miast,
 • socjologiczne podstawy geografii i socjologiczne podstawy gospodarki przestrzennej,
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • statystyki,
 • strategia rozwoju układów przestrzennych,
 • system podatkowy
 • szlaki turystyczne Europy i świata,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • technologia informacyjna,
 • wstęp do geografii,
 • wprowadzenie na rynek pracy,
 • zagospodarowanie przestrzenne Polski i zagospodarowanie przestrzennego województwa małopolskiego,
 • zasady projektowania,
 • zarządzanie, zarządzanie i marketingu w turystyce, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • seminarium licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie

Inne Zakłady