Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
dla pracowników: 7:00-13:00
dla studentów 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2017/2018

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    

The Baltic University Programme, Uppsala, Szwecja (http://www.balticuniv.uu.se/)

Zobacz szczegóły realizacji programu w Instytucie Geografii.

Tytuł projektu Uczestnik (uczestnicy) z IG UP Kierownik (koordynator) projektu
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lisa rankingowa nr 2 z dnia 09.08.2017, pt. Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne. kres realizacji – 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 49 045 zł) dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych)
Grant NCN 2017-OPUS-12, UMO-2016/23/B/ST10/01731 pt. „Zapis zmian biotycznych w osadach głębokomorskich z okresów globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu jako oddźwięk perturbacji w budżecie węgla„. Okres realizacji 2017-2020. (kwota pozyskanych środków – 692 470 zł)   dr hab. Krzysztof Bąk (Zakład Geologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Grant NCN 2016-FUGA-5, pt „Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 – ujęcie modelowe„. Okres realizacji 12.2016-03.2019 (kwota pozyskanych środków – 344 650 zł)   dr Łukasz Quirini-Popawski (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii)
Grant NCN 2013/11/B/HS3/03785 pt. „Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych„. Okres realizacji 2014-2017 (łączna kwota na realizację – 467 875 zł) dr Daniel Okupny dr hab. Piotr Kittel (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki)
Retail Sector Competencies for All Teacher (ReCall), międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2015 – 31-10-2017) dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.11.2015-30.06.2016, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.7.2016-28.02.2017, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.3.2017-31.10.2017, wykonawca), wykonawca: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP. prof. dr Matthias Pilz (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy)
Grant NCN SONATA-8. Wietrzenie biomechaniczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego – implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne). Okres realizacji: 07.2015-06.2018.  (łączna kwota na realizację – 387 200 zł) dr Łukasz Pawlik dr Łukasz Pawlik
C.A.L.M.A.Z; Network of Physical Eduction and Geography (konsorcjum: Czechy, Chorwacja, Dania, Słowenia, Turcja, Polska) dr hab. Danuta Piróg  VIA University College (VIA), Dania
Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN) , międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2014 – 31-10-2016) dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.11.2014-28.02.2016, wykonawca); dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu 1.3.2016-31.10.2016, wykonawca);
wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Wioletta Kilar; dr Agnieszka Świętek; mgr Marcin Semczuk.
prof. dr Günther Seeber (Universität Koblenz-Landau, Landau, Niemcy)
Reaching the Lost Generation, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-09-2014 – 31-08-2017) dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu 1.9.2014-28.02.2016, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.3.2016-31.08.2017, wykonawca); wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Wioletta Kilar; dr Agnieszka Świętek. Enikő Gönczöl (EduNet Foundation for New Educational Resources, Budapeszt, Węgry)
Grant NCN – UMO-2011/01/B/ST10/07405 – „Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie„. Okres realizacji 2012-2016. (łączna kwota na realizację – 249 200 zł)   mgr Szymon Okoński, mgr Paweł Dulemba, dr Tomasz Bryndal, dr Anna Wolska dr hab. Krzysztof Bąk
Common Goals – Common Ways – projekt międzynarodowy realizowany w ramach Transfer of Innovation, Multilateral Projects, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme  (01-11-2012 – 31-01-2015) dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
(kierownik zespołu polskiego projektu, wykonawca); wykonawcy: dr hab. Sławomir Kurek; prof. UPdr Tomasz Rachwał; dr Wioletta Kilar;
dr Agnieszka Świętek
.
Enikő Gönczöl (EduNet Foundation for New Educational Resources, Budapeszt, Węgry)
Grant Narodowego Centrum Nauki: Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (2013-2015) dr hab Sławomir Kurek, prof UP; dr Mirosław Wójtowicz dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Grant Narodowego Centrum Nauki; Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie (realizacja: 2012-2015) dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr hab. Anna Wolska, prof. UP; dr Tomasz Bryndal; mgr Paweł Dulemba dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
Poznaj swoje predyspozycje zawodowe; instytucja finansująca: Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS; nazwa programu: PO „Kapitał ludzki”, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty (realizacja: 1.03.2014-30.06.2015)  dr Danuta Piróg; dr Tomasz Rachwał  Karol Grzybek
Grant indywidualny Narodowego Centrum Nauki; Wspomaganie prognozowania gwałtownych wezbrań w małych zlewniach karpackich; numer projektu: MNiSW, N N306 039036; (okres realizacji: 25.05.2009 – 30.04.2014)  dr Tomasz Bryndal; dr hab. Wacław Cabaj, prof.UP dr Tomasz Bryndal
Neogene To Recent Tectonics Of Eastern Termination Of The Mür-Orava Basin Fault Zone; międzynarodowy projekt nr: UMO-2012/07/B/ST10/04318 realizowany przez: Geological Institute of Slovak Academy of Sciences, Etvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, Geological Institute of Polish Academy of Sciences; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (realizacja 2013-2016).  dr hab. Józef Kukulak, prof. UP dr hab. inż. Anna Swierczewska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Multidisciplinary research of fluvial terrace systems in Slovak-Hungarian border region, Projekt International Visegrad Fund 11410020 ; program Small Grant (2014) dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP dr Józsefa Szeberényi (Geographical Institute, Research Centre of Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych; projekt OPUS 2013/09/B/ST10/00056 (2014-2017). dr Joanna Zawiejska dr hab. Bartłomiej Wyżga (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich Himalajów; projekt OPUS. 2012/05/B/ST10/00309;(realizacja: 2013-01-23 – 2016-01-22). prof. dr hab. Roman Soja dr hab. Paweł Prokop (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych; nr projektu 2011/01/B/ST10/04905; (2011-2014).  dr Daniel Okupny dr Dominik Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grant zespołowy Nr N N306 070540; Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry i jej dynamika w ostatnich 200 latach; instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Uniwersytet Śląski (2011-2015). prof. dr hab. Adam Łajczak prof. dr hab. Adam Łajczak
Grant zespołowy; Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka w świetle analiz dendrochronologicznych, palinologicznych i geologicznych; instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2010-2014) prof. dr hab. Adam Łajczak prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Grant zespołowy; Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich;  instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Uniwersytet Śląski (2011-2015). prof. dr hab. Adam Łajczak dr hab. prof. UŚ Ireneusz Malik (Uniwersytet Śląski)

 

 

 

 

 

Projekty badawcze zakończone do 2013 r.