facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Zobacz rok 2014, 2015, 2016

ORYGINALNE MONOGRAFIE NAUKOWE.

Chmielewski, J.M., Węcławowicz, G., Degórska, B., Bartoszczuk, W., Brzosko-Sermak, A. (2013). Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 228.

Delekta, A. (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. Prace Monograficzne, 685, s. 144, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

Kurek, S., Lange, M. (2013). Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne, 658, s. 160, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

 

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY.

Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R. (2013). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kraków, s. 269.

Rachwał, T. (2013). Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, s. 352.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z LISTY „A” MNISW („LISTA FILADELFIJSKA”).

Bąk, K., Bąk, M. (2013). Foraminiferal and radiolarian biostratigraphy of the youngest (Late Albian through Late Cenomanian) sediments of the Tatra massif, Central Western Carpathians. Acta Geologica Polonica, 63, 223-237.

Bąk, K., Bąk, M., Cieśla, M. & Paul, Z. (2013). Foraminiferal stratigraphy of Palaeogene deep-water red facies in the Gorce Mountains (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83 (3), 201–2012.

Dolnicki, P., Grabiec, M., Puczko, D., Gawor, Ł., Budzik, T., Klementowski, J. (2013). Variability of temperature and thickness of permafrost active layer at coastal sites of Svalbard. Polish Polar Research, 34 (4), 353-374.

Wyżga, B., Oglęcki, P., Hajdukiewicz, H., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., Skalski,T., Mikuś, P. (2013). Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians. Hydrobiologia, 712, 71-88.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE W CZASOPISMACH Z LISTY „B” MNISW.

Apollo, M. (2013) Zderzenie – społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne przemiany w środowisku recepcyjnym wywołane ruchem turystycznym. Przypadek osady Nagarkot (Nepal). EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 19 (2), 71-94.

Augustowski, K., Kukulak, J. (2013). Przekształcenia powierzchni brzegów rzecznych przez procesy mrozowe. Landform Analysis, 24, 3–10. doi: http://dx.doi.org/10.12657/landfana.024.001.

Augustowski, K., Chmielowska, D., Kukulak, J. (2013). Geologiczne uwarunkowania dynamiki procesów brzegowych rzek zachodniego Podhala. Przegląd Geologiczny, 61(12), 755-763.

Banaśkiewicz-Cabaj, K., Cabaj, W. (2013). Droga profesora Flisa do geografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 148 (4), 10-18.

Bąk, M., Waśkowska, A., Michalik, M., Ciurej, A. (2013). Skały krzemionkowe okolic Myślenic jako prawdopodobny surowiec dla dawnych hut szkła. Przegląd Górniczy, 69 (3), 17-23.

Borowiec, M. (2013). Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 34-47.

Brzeźniak, E. (2013). Wpływ cyrkulacji atmosfery na liczbę dni z opadem w Ojcowie. Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, 23, 1-12.

Delekta, A. (2013). Integracja systemów rezerwacyjnych w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 59-75.

Dorocki, S., Borowiec, M., Boguś, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 94-120.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 136-161.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 294-315.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 294-315.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 175-184.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.

Dorocki, S., Świętek, A. (2013). Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 75-92.

Dorocki, S., Świętek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju usług opartych na wiedzy, na przykładzie analizy działalności gabinetów stomatologicznych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 348-365.

Gałka, J., Dorocki, S. (2013). Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 93-105.

Gawor, Ł., Szmatłoch, A., Dolnicki, P. (2013). Waloryzacja zwałowisk pogórniczych jako obiektów geoturystycznych na przykładzie Zagłębia Ruhry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 106-118.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 273-288.

Kurek, S., Wacławik, P. (2013). Zróżnicowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 9-24.

Kurek, S., Wójtowicz, M., Gałka, J. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988-2011. Studia Miejskie, 12.

Majewski, K. (2013). Wpływ spękań ciosowych na kształtowanie przebiegu dolin rzecznych zachodniego Podhala. Landform Analysis, 24, 55-64.

Nowotnik, D. (2013). Imigracje zagraniczne na stałe do Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22, 161 – 181.

Okupny, D., Fortuniak, A., Tomkowiak, J. (2013). Cechy denudacji w regionie łódzkim w późnym vistulianie w świetle chemicznych badań w osadach torfowiskowych. Acta Geographica Lodziensia, 101, 89-99.

Osuch, W. (2013). Wybrane aspekty pedagogizacji nauczycielskiego kierunku studiów geograficznych. Annales Universitatis Peadagogiscae Cracoviensis, Studia Geographica, 148 (4), 61-73.

Osuch, W. (2013). Źródła wiedzy geograficznej i środki dydaktyczne – wyniki badań kompetencji nauczycieli geografii. Czasopismo Geograficzne, 86 (1-2), 53-64.

Patkowski, B. (2013). Rozwój Systemów Informacji Prawnej oraz ich rola w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 366-377.

Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 302-316.

Piróg, D. ( 2013). Poszukiwanie pracy przez absolwentów studiów geograficznych w okresie tranzycji. Polityka Społeczna, 5-6, 8-14.

Piróg, D. (2013). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 160, 131-138.

Piróg, D. (2013). Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 146-159.

Piróg, D., Jania, R. (2013). Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 148 (4), 74-85.

Piróg, D., Tracz, M. (2013). Koncepcja nauczycielskich studiów geograficznych według Jana Flisa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis-Studia Geographica, 148 (4), 19-31.

Płaziak, M. (2013). Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 173-188.

Płaziak, M. (2013). Technologia tanich domów energooszczędnych jako odpowiedź na kryzys w budownictwie mieszkaniowym. Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 214-226.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189-211.

Rachwał, T., Płaziak, M. (2013). Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 251, 198-220.

Raźniak, P. (2013). Globalne powiązania metropolii europejskich – próba typologii. Studia Miejskie, 9, 83-94.

Raźniak, P. (2013). Zależność pomiędzy miejscem w międzynarodowych hierarchiach miast a poziomem usług turystycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 76-90.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 19, 73–86.

Semczuk, M., Uliszak, R., Wiedermann, K. (2013). Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 44-57.

Soja, R. (2013). Dolina Suchej Wody – stosunki wodne. Prace Geograficzne, 239, 97-108.

Szymańska, A. I. (2013). Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 240-253.

Świętek, A. (2013). Publikacje prof. Jana Flisa w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 148 (4), 55-60.

Tracz, M. (2013). Jan Flis – współtwórca współczesnej polskiej dydaktyki geografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 148 (4), 32-41.

Tracz, M. (2013). Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 134-145.

Tracz, M. (2013). Treści kartograficzne na egzaminie maturalnym z geografii i poziom ich opanowania przez uczniów. Polski Przegląd Kartograficzny, 45 (2), 144-149.

Tracz, M., Hibszer, A. (2013). Geography studies in Poland after 1989 – selected issues. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 17 (3), 19-25.

Uliszak, R. (2013). Wizja wsi małopolskiej – rok 2050 – spodziewane scenariusze zmian. Studia Obszarów Wiejskich, 31, 67-82.

Warcholik, W. (2013). Poziom wiedzy potencjalnych kadr turystycznych – studentów kierunków „geografia” oraz „turystyka i rekreacja” – w kontekście deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 135– 150.

Wilczyński, P. L. (2013). Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 227-243.

Wilczyński, P. L. (2013). Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 133-156.

Wilczyński, P. L., Ferudun, D. (2013). The Similarity Analysis of industrial development in EU Countries and Turkey Using Hierarchical Cluster Technique. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 316-326.

Wójtowicz, M. (2013). Kształtowanie przemysłu samochodowego Argentyny w dobie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 268-293.

Zborowski, A., Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ujęcia badawcze i ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37-50.

Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 11-30.

Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 10-33.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie Muzeum Fabryki Oskara Schindlera. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 162-174.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). Kształtowanie i ochrona przestrzeni turystyczno- rekreacyjnej na przykładzie Parku Mużakowskiego. Studia Periegetica, 9, 31-41.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). Oferta lotniska Kraków-Balice w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w infrastrukturze transportowej implikacje dla rozwoju turystyki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 91-105.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NIEWYMIENIONYCH NA LISTACH „A”, „B” I „C” MNISW.

Augustowski, K. (2013). The role of multigelation in the development of river banks. Georeview, Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava, Geography Series, 22 (1) 56-66.

Gałka, J., Augustowski, K. (2013). The Influence of polish accession to the European Union on the tourist flow in Kraków. W: Visnyk of the Lviv University. Series geography 43(2), 78–83.

Kroczak, R. (2013). Fenomen Bajkału. Geografia w Szkole, 337 (1), 26-31.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Pilgrimage and religious tourism on the Way of st. James – the first European Cultural Route. Visnyk of the Lviv University, Series geography, 43 (2), 366-379.

Rajman, J. (2013). Miasta regionu Górnej Wisły w XIX–XXI w. (1857–2009). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 139, Studia Historica 14, 330–341.

Semczuk, M. (2013). Agricultural Exploitation the Farmland in Rural Areas in the Polish Carpathians. Journal of Settlements and Spatial Planning, Cluj University Press, 4, 201-208.

Skalski, T., Kędzior, R., Przebięda, M., Wyżga, B., Zawiejska, J., Maciejowski, W. (2013). Atrakcyjność turystyczna a różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w dolinie górnej Raby. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 15, 37 (4), 277-284.

Warcholik, W. (2013). Cracow city games – an innovation in tourism? W: Visnyk of the Lviv University, Series geography, 43 (1), ss. 376-381).

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel, M. (2013). The essence of e-commerce in the logistic management of the Polish tourism market. Acta Logistica Moravica, Periodicky Internetovy Casopis v Oboru Logistiky, Prerov, s. 18-30.

 

PUBLIKACJE BĘDĄCE ROZDZIAŁAMI W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH.

Augustowski, K. (2013). Czynniki wpływające na mrozowe przekształcenia powierzchni brzegów rzecznych. W: M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. T. III (65-72), Kraków: Wyd. Creativetime.

Augustowski, K. (2013). Wybrane metody badań erozji mrozowej gruntu. W: M. Kuczera (red.), Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze. T. II (89-97), Kraków: Wyd. Creativetime.

Brzegowy, P., Dorocki S. (2013). Specyfika i zakres dwudziestowiecznych prac budowlano-konserwatorskich oraz ich wpływ na współczesny kształt architektoniczny zamku w Nowym Wiśniczu. W: M. Boruszczak (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki (ss. 124-139). Gdańsk: Zamek Gniew Spółka z o.o., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Brzosko-Sermak, A. (2013). Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski. W: P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów (21-43), Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Čuka, P., Rachwał, T. (2013). Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia. W: 13th SGEM GeoConference on Ecolo-gy, Economics, Education And Legislation, Albena (Bułgaria), June 16-22, 2013, SGEM2013 Conference Proceedings, vol. 2, ss. 89-96.

Ćwiąkała, J., Gil A., Jucha, W., Szlachta, A. (2013). Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, 2 (ss. 8-17). Kraków: SKNG UP.

Długosz, Z., Biały, S. (2013). Starzenie się ludności Polski na tle Europy w perspektywie 2030 i 2050 r. w świetle wybranych parametrów. W: P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów (9-19), Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Szkice z historii uzdrowiskowej Krynicy od fin-de-siècle do końca dwudziestolecia międzywojennego. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, T. I, (373-390), Wrocław: Quaestio.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Zarys historii uzdrowiskowej Krynicy w XIX w. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, T. I (347-371), Wrocław: Quaestio.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the develop-ment of spa industry in Krynica-Zdroj. W: 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, Albena (Bułgaria), June 16-22, 2013, SGEM2013 Conference Proceedings, vol. 2, ss. 309-316.

Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Rozwój agroturystyki jako formy dywersyfikacji działalności rolniczej – przykład Francji i Polski. W: K. Kurowska (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskich (44-68), Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Guzik, R., Wiedermann, K. (2013). Edukacja i dojazdy do szkoły. W: R. Guzik, K. Wiedermann (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów (17-46), Kraków: Wyd. WUP w Krakowie.

Hajdukiewicz, H., Wyżga, B., Zawiejska, J., Amirowicz, A., Oglęcki, P., Radec-ki-Pawlik, A. (2013). Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (87-114), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Jucha, W., Kroczak, R. (2013). Porównanie funkcjonalności zasobów GIS w internetowych serwisach kartograficznych karpackich parków narodowych Polski. W: M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki (51-60), Tuchola-Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tucholski Park Krajobrazowy.

Mikuś, P., Wyżga, B., Kaczka, R.J., Walusiak, E., Zawiejska, J. (2013). Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (195-224), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Mróz, F. (2013). Sanktuaria Pańskie powstałe w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Geneza i funkcjonowanie. W: W. M. Michalczyk, C. Paczkowski (red.), Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-letniej pracy historyczno-pisarskiej (259-285), Kraków – Warszawa: Drukarnia STYL Kraków.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi?… W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela (277-295), Kraków: Wyd. Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Dostępność turystyczna obiektów sakralnych na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.), Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki (221-235), Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Droga św. Jakuba – Camino de Santiago – najpiękniejsza droga świata. W: S. Cader,T. Kowalik (red.), Beskidzkie dziedzictwo (33-52), Szczyrk: Wydawnictwo Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Droga św. Jakuba Via Regia na Pogórzu Dynowskim – w sieci europejskich szlaków kulturowych. W: J. Krupa (red.), Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki (117-138), Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: lipiec 2012 r. – lipiec 2013 r. W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela (315-344), Kraków: Wyd. Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Nowe trendy w turystyce. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (ss. 105-119), Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Okupny, D., Fortuniak, A., Tomkowiak, J. (2013). Pionowa zmienność składu chemicznego osadów biogenicznych torfowiska Podwódka. W: R. K. Borówka, A. Cedro, I. Kavetsky (red.), Współczesne problemy badań geograficznych (83-92), Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński.

Osuch, W. (2013). Kompetence studentů geografie na vybraných vysokých školách v Polsku, České republice, na Slovensku, v Rakousku a Německu – hodnocení kompetencí a profesionality učitelů zeměpisu. W: Hana Svobodová (ed.), Výroční konference České geografické společnosti „Nové výzvy pro geografii (81-94), Sborník příspěvků, Brno: Masarykova univerzita Brno.

Osuch, W. (2013). The competences of geography and nature studies teachers – professional preparation for the job. W: P. Calábek, P. Emanovský, V. Vanĕk (red.), Profesní příprava učitelů přírodovĕdných oborů (144-157), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Patkowski, B. (2013). Wpływ Systemów Informacji Prawnej na rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski). W: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo – gospodarka – środowisko (179-191), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Piróg, D. (2013). Are we more open after becoming closer to other European countries? – the Polish perspective. In: A. Klonari, T. Resnik, T. Planinc (Eds.), European identity/ies at the crossroads (99-122), LIT Verlag, Germany.

Quirini-Popławski, Ł. (2013). Rozwój form ochrony przyrody a turystyka w Beskidach Wschodnich (obwód lwowski i iwano-frankowski) – zarys tematyki. W: Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід, Miнicтepcтво Освіти і НаукиУкраїни, Львівський Інститут Економіки і Туризму (86-89), Львів: Департамент Міжнародного співробітництва та туризму ЛОДА.

Strzyż, M., Wójtowicz, B., Winiarczyk- Raźniak, A. (2013). The Influence of areas connected with Natura 2000 on the development and functioning of the environmental potential based on the example of Ponidzie administrative district. W: I. Atalay, R. Efe (Eds.),Geomed 2013. 3rd Inter-national Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya – Turkey (ss. 649-662). Abstracts, Kemer.

Świętek, A. (2013). „Program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce” jako narzędzie walki z wykluczeniem społecznym i sposób poprawy poziomu życia Romów w województwie małopolskim. W: P. Frączek (red.), Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym – dylematy i rozwiązania (109-121), Sanok: Wyd. PWSZ w Sanoku.

Świętek, A. (2013). Uwarunkowania poziomu życia Romów w województwie małopolskim. W: P. Krąż, J. Hibner, J. Koj, J. Balon (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii (251-262), Kraków: IGiGP UJ.

Tracz, M. (2013). Mobility of geography students within the EU educational programmes. W: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski, R. Stańczyk (red.), People in the move – teaching bilingual geography. Geography in European Higher Education. T. 17 (134-142), Toruń: EUROGEO & Association of Polish Adult Educators.

Tracz, M. (2013). The Value of Geography and Geology in the Process of Society’s Eeducation – Actual State and Challenges. W: Geologia w szkole i w wuzie. Geologia i cywilizacja. T. 2 (68-74), Materiały z VIII mię-dzynarodowej konferencji i szkoły letniej. Ministerstwo Obrazowania i Nauki Rosyjskiej Federacji, Naukowo-Metodyczny Komitet, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. V. Herzena. Katedra geologii i geografii, Sankt Petersburg.

Tracz, M. (2013). Wpływ egzaminów zewnętrznych na nauczanie geografii. W: B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Polska edukacja w świetle dia-gnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych (440-448), XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

Tracz, M., Hibszer, A. (2013). Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – typologia motywów. W: T. Sadoń-Osowiecka, E. Szkurłat (red.), Między tradycją a współczesnością: koncepcje edukacji geograficznej Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 3 (163-180), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Warcholik, W. (2013). Bogate media i kramy bogate. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 2 (111-115), Kraków: SKNG UP.

Warcholik, W. (2013). Poziom wiedzy studentów w kontekście egzaminów państwowych i deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika miejskiego. W: Z. Kruczek (red.), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (115-120), Kraków: Proksenia.

Wiedermann, K. (2013). Migracje. W: R. Guzik, K. Wiedermann (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów (77-80), Kraków: Wyd. WUP.

Wiedermann, K. (2013). Praca i dojazdy do pracy. W: R. Guzik, K. Wiedermann (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania ka-rier szkolnych i dalszych losów absolwentów (47-76), Kraków: Wyd. WUP.

Wójtowicz, B., Wójtowicz, P. (2013). The use of Geographical Information Systems (GIS) in education in college academic geographical examples of selected universities in Poland. W: E.M. Nesterow (red). Geology at School and University: Geology and Civilization, T. 2, Vol. II (84-99), Sankt-Petresburg: Wyd. RGPU im. A.I.Gercen, Russia.

Wójtowicz, B., Wójtowicz, P. (2013). Wadi Rum Desert as Object geotouristic Jordan. W: E.M. Nesterow (red.), Geology at School and University: Geology and Civilization, T. 2, Vol. II (ss. 50-58), Sankt-Petresburg: Wyd. RGPU im. A.I. Gercen, Russia.

Wyżga, B., Amirowicz, A., Oglęcki, P., Hajdukiewicz, H., Radecki-Pawlik, A., Zawiejska, J., Mikuś, P. (2013). Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (169-194), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Wyżga, B., Oglęcki, P., Hajdukiewicz, H., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., Skalski, T., Mikuś, P. (2013). Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (143-168), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Wyżga, B., Oglęcki, P., Radecki-Pawlik, A., Zawiejska, J. (2013). Zróżnicowanie zespołów makrozoobentosu jako odzwierciedlenie różnorodności siedliskowej w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (ss. 115-142), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Wyżga, B., Zawiejska, J., Hajdukiewicz, H. (2013). Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat. W: B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (7-32), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Wyżga, B., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., Hajdukiewicz, H. (2013). Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach. W: B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych (59-86), Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Zioło, Z. (2013). Wpływ kryzysu na polską przestrzeń gospodarczą. W: A. Prusek (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, rozdział 7 (118-132), Kraków – Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.

Zioło, Z. (2013). Wstępna koncepcja dynamicznego modelu układu metropolitalnego. W: W.M. Graczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów – Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni (95-108), Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Zioło, Z. (2013). Potencjał ekonomiczny światowego systemu bankowego i korporacji gospodarczych. W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr Stanisławowi Lisowi, dr h.c. Z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (ss. 56-73). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). A Tourist Step Into the Past – Nowa Huta Tours. W: Е.М. Нестеров (red.), Геология, геоэкология и эволюционная география, 8 (45-50), Sankt Petersburg: Оргкомитет МСГГЭГРГПУ им. А.И. Герцена, Russia.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). The strategy of the development of tourism in Poland. W: O. Hnatkowych (red.), Balanced development of tourist regions: national and international experience (68-73), Lviv: Wyd. Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). Turystyka przyjazdowa do Krakowa w latach 2005-2010. Innowacyjne rozwiązania turystyczne władz miasta Krakowa. W: M. Bednarczyk, E. Wszendybyl-Skulska (red.), Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka (147-163), Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowani i problemy rozwoju turystyki (392-401), Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Ziółkowska-Weiss, K. (2013). Rozwój turystyki w ujęciu lokalnym na przykładzie zagospodarowania turystycznego Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim. W: R. Jaruszewska-Brudnicka, D. Sokołowski (red.), Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym (ss. 77- 89). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel, M. (2013). Tourism as an important factor and a main element of regional development strategy for selected village of Little Beskids microregion in Southern Poland on the example of the Czernichow municipality. W: J. Šíp (red.), Aktuální problem cestovního ruchu, Cestovní ruch – destinace-regionální rozvoj (218-227), Jihlava: Wyd. Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel, M. (2013). Croatian Tourism products as a tourism generator and economic and social determinant of this country. W: J. Wyrzykowski, J. Mach (ed.), Tourism role in the Region Economy, regional Tourism product – theory and practice (542-555), Wrocław: Wyd. University of Business in Wroclaw.

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel, M. (2013). Rozwój funkcji noclegowej i konferencyjnej w obiektach zabytkowych jako przejaw innowacyjności w turystyce i hotelarstwie na przykładzie wybranych zamków w Polsce. W: Boruszczak M. (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki (ss. 388-399). Gdańsk: Wydawnictwo WSTiH.

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE.

Kwiatek-Sołtys, A., Kwiatek-Kamińska, D. (2013). Nasze miejsca, znane i nieznane w Krakowie i okolicach, (Our Places In & Around Kraków: The Famous & the Offbeat). Nawojowa Góra – Kraków.

Malarz, R. (2013). Dziejopis bujakowski i kronika rodzinna Zemanów z Bujakowa. Wydawnictwo Attyka, Kraków.

Tarkowski, R. (2013). Jan Jaśkiewicz (1749-1809) – pierwszy profesor historii naturalnej zreformowanego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Konspekt, 49 (4), 45-50.

Tarkowski, R., Goluchowska, K. (2013). Konstantyn Jelski (1837-1896) naturalista e investigador de América Latina. Sociedad Geográphica de Lima, Peru.

 

Zobacz rok 2014, 20152016