facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Zobacz rok 2013, 2014, 2016

ORYGINALNE MONOGRAFIE NAUKOWE.

Dorocki, S., 2015. Struktury regionalne Francji. Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego 733, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 329 s.

Piróg, D., 2015. Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja. Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego 715, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 268 s.

 

 

PODRĘCZNIKI.

Piróg, D., 2015. ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców. Warszawa, Wyd. Nowa Era. 184 s. (ISBN 978-83-267-2476-3).

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z LISTY „A” MNISW („LISTA FILADELFIJSKA”).

Bąk, K., 2015. Late Albian foraminifera from record of carbonate platform drowning on the Tatric Ridge, a part of the Carpathian domain: stratigraphic and palaeoenvironmental inferences. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10 (4), 237-250. Abstract

Bąk, K., Wolska, A., Zielińska, M., Bąk, M., 2015. Coal-bearing submarine slump sediments from Oligocene–Miocene transition of the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, SE Poland). Geological Quarterly, 59 (2), 300-315. doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1224.

Bąk, M., Bąk, K., Górny, Z., Stożek, B., 2015. Evidence of bacteriogenic iron and manganese oxyhydroxides in Albian-Cenomanian marine sediments of the Carpathian realm (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85 (2), 371-385. doi:http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2015.013.

Bąk, M., Górny, Z., Bąk, K., 2015. Sponge growth on the Cenomanian carbonate shelves of the Carpathian Basin: a record from spicule-rich turbidites. Bulletin of Geosciences, 90 (3), 651–666. doi:10.3140/bull.geosci.1544.

Bąk, M., Górny, Z., Bąk, K., Wolska, A., Stożek, B., 2015. Successive stages of calcitization and silicification of Cenomanian spicule-bearing turbidites based on microfacies analysis, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae. Annales SocietatisGeologorum Poloniae, 85 (1), 187-203. pdf

Bryndal, T., 2015. Local flash floods in Central Europe: A case study of Poland. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 69 (5), 288-298. doi:10.1080/00291951.2015.1072242.

Bryndal, T., Kroczak, R., Soja, R., 2015. Hydrological response of a small catchment located in extremely humid monsoonal climate – the Maw-Ki-Syiem case study (Cherrapunji, Meghalaya Plateau, India). Episodes, 38 (1), 31–38. Abstract

Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015. The changing role of migration and natural increase in suburban population growth: The case of a non-capital post-socialist city (The Krakow Metropolitan Area, Poland). Moravian Geographical Reports, 23 (4): 59-70. pdf

Pawłowski, D., Kowalewski, G., Milecka, K., Płóciennik, M., Woszczyk, M., Zieliński, T., Okupny, D., Włodarski, W., Forysiak, J., 2015. A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood-plain: a multi-proxy study from the Grabia River valley mire, central Poland. Boreas, 44, 3, s. 543-562. Abstract

Piróg, D., 2015. Job search strategies of recent university graduates: plans and effectiveness. Higher Education, 1-17. doi: 10.1007/s10734-015-9923-5.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A., 2015. Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe? Acta Geographica Slovenica, 55 (1), 127-139. doi:http://dx.doi.org/10.3986/AGS.740.

Wyżga, B., Zawiejska, J., Mikuś, P., Kaczka, R.J., 2015. Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology, 228, 275-285. doi:10.1016/j.geomorph.2014.09.014.

Zawiejska, J., Wyżga, B., Radecki-Pawlik, A., 2015. Variation in surface bed material along a mountain river modified by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Geomorphology, 231, 353-366. doi:10.1016/j.geomorph.2014.12.026.

Żychowski J., Bryndal T., 2015, Impact of cemeteries on groundwater contamination by bacteria and viruses – a review. Journal of Water and Health, 13.2, 285-301. DOI: 10.2166/wh.2014.119.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z LISTY „B” MNISW.

Borowiec-Gabryś, M., Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska,M., 2015. Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 140-151.

Bryndal T., 2015, The river systems in small catchments in the context of the Horton’s and Schumm’s laws – implication for hydrological modelling. The case study of the Polish Carpathians. Quaestiones Geographicae, 34 (1), 85-98.

Brzosko-Sermak, A., 2015. Turystyka i handel przygraniczny – przykład wschodniego pogranicza Polski. Prace Geograficzne, 141, 43-55.

Brzosko-Sermak A., Quirini-Popławski Ł., 2015. Konsultacje społeczne w tworzeniu wybranych dokumentów planistycznych na przykładzie Krakowa. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 448-458.

Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka R.J., 2015. Geographical characteristics of the recent timberline in the Carpathians. Geographia Polonica, 88 (2), 35-54.

Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka R.J., 2015. The dynamics of the timberline ecotone on the asymmetric Babia Góra range (Western Carpathians). Geographia Polonica, 88 (2), 85-102.

Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka, R.J., 2015. The influence of snow avalanches on the timberline in the Babia Góra massif, Western Carpathians. Geographia Polonica, 88 (2), 147-161.

Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka, R.J., 2015. The timberline in the Carpathians. The overview. Geographia Polonica, 88 (2), 7-34.

Ćwiąkała, M., Korzeniowska, J., 2015.  Impact range of traffic pollution based on a section of the Krakow-Zakopane trunk road. Logistyka, 4/2015, 8781-8790.

Ćwikła, M., 2015. Rola odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), 5-25.

Dorocki, S., Brzegowy, P., 2015. Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 165-176.

Dorocki, S., Kula, A., 2015. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju nanotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (1), 27-41.

Dorocki, S., Struś, P., 2015. Regionalne zróżnicowanie turystyki kulinarnej na terenach wiejskich Francji. Turystyka Kulturowa, 17, 6-17.

Dorocki, S., Ziarko, M., Boutron, R., 2015. Planowanie kariery zawodowej w procesie kształcenia we Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 377-390.

Gawor, Ł., Dolnicki, P., Warcholik, W., 2015. Możliwości zagospodarowania i odzysku odpadów po górnictwie i przeróbce rud żelaza ze zwałowisk w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), 125-135.

Gierszewski, P. J., Szmańda, J. B., Luc, M., 2015. Zmiany układu koryta Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Przegląd Geograficzny, 87 (3), 517-533.

Gil, A., Semczuk, M., 2015. Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 152-164.

Gil, A., Semczuk, M., 2015. Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego – studium przypadku powiatu miechowskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 40, 65-80.

Kaczka, R. J, Czajka, B., Łajczak, A., 2015. The tree-ring growth responses to climate in the timberline ecotone of Babia Góra Mountain. Geographia Polonica, 88 (2), 163-176.

Kaczka, R. J, Czajka, B., Łajczak, A., Szwagrzyk, J., Nicia, P., 2015. The timberline as result of interaction among forest, abiotic environment and human activity in the Babia Mt., Western Carpathians. Geographia Polonica, 88 (2), 177-191.

Kilar, W., 2015. Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations, Geographia Polonica, 88 (1), 123-141.

Kotulewicz, K., Kozłowska, M., 2015. Tourism as the priority for the economic development of modern Georgia. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 13, 83-102.

Krzesiwo, K., 2015. Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace Geograficzne, 141, 117-140.

Kurek, S., Wójtowicz, M., Gałka, J., 2015. Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne krakowskiego obszaru metropolitalnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 206-222.

Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy. Studia Miejskie, 18, 71-84.

Łajczak, A., Lamorski, T., 2015. Economic use of the Babia Góra Massif and the assessment of anthropogenic changes in the course of the timberline. Geographia Polonica, 88 (2), 115-138.

Łajczak, A., Czajka, B., Kaczka, R.J., 2015. The development of tourist infrastructure on Mt. Babia Góra (Western Carpathians) in conditions where there is a risk due to slope processes. Prace Geograficzne, 142, 7-40.

Muzolf, B., Kittel, P., Płóciennik, M., Głąb, Z., Okupny, D., 2015. Wczesnonowożytne płóciennictwo w świetle badań reliktów moczydła na stanowisku Lutomiersk-Koziówki. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 46, 189-213.

Okupny D., Sapek B., Żurek S., 2015: Skład chemiczny osadów organogenicznych z wczesnoholoceńskiego osuwiska w Szymbarku-Kamionce (Beskid Niski, Południowa Polska). Studia Limnologica et Telmatologica, 9 (1), 3-13.

Pawłowski D., Okupny D., Włodarski W., Zieliński T., 2014. Spatial variability of selected physicochemical parameters within peat deposits in small valley mire: a geostatistical approach. Geologos, 20 (4), 269-288.

Petera-Zganiacz, J., Piotrowska, M., Twardy, J., Dzieduszyńska, D., Rzepecki, S., Okupny, D., 2015. Geomorfologiczne oraz geologiczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie (Kotlina Kolska). Prace i Materiały
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 46, 215-233.

Piróg, D., 2015. A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 29, 103-118.

Piróg, D., 2015. Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, 146-158.

Piróg, D., 2015. Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i w krajach anglosaskich. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (4), 126-142.

Płaza, D. K., Forysiak, J., Borówka, R. K., Okupny, D., Marosik, P., Obremska, M., Michczyńska, D. J., 2015. Aktywność osadnicza grup mezolitycznych na obszarze wydm w Aleksandrowie i jej zapis w osadach przyległego torfowiska Rąbień. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria
Archeologiczna, 46, 235-256.

Płaziak, M., Rachwał, T., 2015. „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37-49.

Płaziak, M., Szymańska, A.I., 2015. Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich. Logistyka, 2/2015, 1028-1038.

Płaziak, M., Szymańska, A.I., 2015. Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 203-217.

Płaziak, M., Szymańska, A.I., 2015. Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (2), 94-112.

Płazińska, K., 2015. Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu jasielskiego. Turystyka Kulturowa, 12, 73-86.

Rachwał, T., 2015. Structural changes in Polish industry after 1989. Geographia Polonica, 88 (4), 575-605.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., 2015. Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej. Studia Miejskie, 18, 119-130.

Rettinger, R., Kukla, M. 2015. Dywersyfikacja produktu turystycznego a zmiany układów przestrzennych zagospodarowania turystycznego na przykładzie Malty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), 83-96.

Świętek, A., 2015. Działania publiczne na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym na przykładzie romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 327-338, 401-414.

Świętek, A., Osuch, W., Rachwał, T., Kurek, S., 2015. Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 327-338, 415-429.

Wala, A., Wolska, A., Jeleń, P., 2015. Stary Julianów Fault in Sowie Góry gneiss complex and geological situation in the place of its occurrence. (Wałbrzych Foothills, Central Sudetes, Southern Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 463, 77-116.

Warcholik W., 2015. Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 327-338.

Wibig, J., Jędruszkiewicz, J., 2015. How reliable are selected methods of projections of future thermal conditions? A case from Poland. Quaestiones Geographicae 34 (3), 69–77.

Wilczyński, P., 2015. Rozmieszczenie europejskich stoczni produkujących okręty wojenne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (1), 138-161.

Wilczyńska-Michalik, W., Rzeźnikiewicz K., Pietras, B., Michalik, M., 2015. Fine and ultrafine TiO2 particles in aerosol in Kraków (Poland). Mineralogia, 45 (3-4), 65-77.

Witkowski, K., 2015. Ewolucja koryta dolnej Skawy w świetle zabudowy hydrotechnicznej. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 14 (1), 213-221.

Witkowski, K., 2015. Funkcjonowanie zabezpieczonego koryta Skawy w Wadowicach. Gospodarka Wodna, 8, 230-233.

Witkowski, K., 2015. Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu myślenickiego. Turystyka Kulturowa, 1, 83-96.

Witkowski, K., 2015. Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu starachowickiego. Turystyka Kulturowa, 9, 71-83.

Witkowski, K., Wysmołek, G., 2015. Inicjalne stadium rozwoju koryta wielonurtowego Skawy w Makowie Podhalańskim. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 14 (1), 223-228.

Wójtowicz, B., 2015. Centra handlowe jako miejsca usług turystycznych spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Kielc. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), 97-110.

Wójtowicz, B., 2015. Galeria Krakowska jako ,,handlowa atrakcja turystyczna” i nowe miejsce spędzania wolnego czasu przez osoby młode. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), 111-124.

Wójtowicz, B., Wójtowicz, P., 2015. Atrakcje turystyczne Jordanii i ich znaczenie dla rozwoju usług turystycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), 48-66.

Wójtowicz, M., 2015. Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (1), 7–26.

Zuchnicka, P., Korzeniowska, J., 2015. Evaluation of traffic noise pollution in chosen sites in Krakow. Logistyka, 4/2015, 9980-9986.

Zioło, Z., 2015. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 8-23.

Zioło, Z., 2015. Założenia badawcze i propozycja wzorca analizy procesu przemian przedsiębiorstwa przemysłowego i struktury przestrzennej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (4), 7–25.

Żemła, M., 2015. Reakcje gestorów schronisk na rezerwacje mailowe w różnych językach. Porównanie obiektów w Polsce, Czechach i Słowacji. Folia Turistica, 36, 125-142. 

 

PUBLIKACJE W CONFERENCE PROCEEDINGS INDEKSOWANE W WEB OF SCIENCE.

 

Čuka, P., Kruczek, Z, Szromek, A., 2015. Observation as a basic qualitative method in tourism research – case study of tourist destination Donovaly in Slovakia. In 15 th SGEM Conference Albena, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Bulgaria, s. 76 -767.

Kruczek, Z, Szromek, A., Čuka, P., 2015. Application of the Mystery Shopping Method in Quality Assessment of Tourist Attractions Based on a Survey of Museums in Krakow. In 15th SGEM Conference Albena, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Bulgaria, s. 218-230.

Čuka P., Dorocki S., Rachwal T., Rettinger R., 2015. Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International 10 Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, s. 189-196.

Čuka P., Dorocki S., Rachwał T., 2015. Development of tourism infrastructure in the regions of Central and Eastern Europe. In: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, at Amsterdam, Netherlands, 25, 402-417.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NIEWYMIENIONYCH NA LISTACH „A”, „B” I „C” MNISW.

Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T. (2015). Development of tourism infrastructure in the regions of Central and Eastern Europe, Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Vol. 1-6, 402-417.

 

PUBLIKACJE BĘDĄCE ROZDZIAŁAMI W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH.

Bryndal T., Soja R., 2015, Maximum flow and maximum specific flow in a small catchment affected by an extreme rainfall near Cherrapunjee in Northeast India. In: R.B. Singh, P. Prokop (eds.), Environmental Geography of South Asia, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer, Japan, pp. 161-175. DOI 10.1007/978-4-431-55741-8_10,

Čuka, P., Szromek, A., Kruczek, Z., 2015-zaakceptowane. Application of mystery shopping method in quality assessment of tourism attraction based on a survey of museum in Krakow. In: 25th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Amsterdam 7-8 May, 2015, IBIMA Conference Proceedings, vol. Z, xx-yy.

Čuka, P., Rachwał, T., Dorocki, S., 2015-zaakceptowane. Spatial patterns of tourism infrastructure in regions of Central and Eastern Europe. In: 25th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Amsterdam 7-8 May, 2015, IBIMA Conference Proceedings, vol. Z, xx-yy.

Čuka, P., Velichová, H., Lukášková, E., Málek, Z., Pitrová. K., Trojan, X., 2015-zaakceptowane. Consumption food basket in school meals as part of catering management. In: 25th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Amsterdam 7-8 May, 2015, IBIMA Conference Proceedings, vol. Z, xx-yy.

Čuka, P., Kruczek, Z., Szromek, A., 2015. Observation as a basic qualitative method in tourism research – case study of tourist destination donovaly in Slovakia. In: 15th SGEM Conference Albena, Bulgaria, xx-yy.

Okupny, D., Fortuniak, A., Tomkowiak, J., 2015. The record of prehistoric anthropogenic processes discovered in the catchment area of the mid section of the River Tążyna based on the geochemical analyses of the biogenic sediments from Wilkostowo. In: S. Rzepecki (Ed.), Wilkostowo 23/24, The neolithic settlement, 531-540.

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE.

Piróg, D., 2015. ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały informacyjne i narzędzia dla uczniów. Warszawa, Wyd. Nowa Era,184 s. (ISBN 978-83-267-2475-6).

 

Zobacz rok 2013, 20142016