facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

 • kierownikprof. dr hab. Adam Łajczak (pokój 521, tel. 12 662 62 56, email: alajczak@up.krakow.pl)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

 • mgr Szymon Biały (pokój 423, tel. 12 662 62 46, e-mail: szymon.bialy@up.krakow.pl, poniedziałek – piątek 8:00-16:00)

Doktoranci

 • Jadwiga Gawior 
 • Marta Gawlas 
 • Robert Kowalski 

Badania naukowe pracowników Zakładu

 • Litofacjalna i litodynamiczna charakterystyka procesów sedymentacji fluwialnej głównie w dolinach Wisły i Dunaju,
 • Wpływ zapór wodnych na procesy sedymentacji w dolinach rzecznych,
 • Geoekologiczna analiza georóżnorodności w świetle wskaźników krajobrazowych.

Publikacje

Lista publikacji pracowników Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych jest dostępna pod poniższymi linkami:

Tematyka prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich (przykładowo)

 • charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych ich układu oraz zmian w czasie,
 • ocena antropizacji krajobrazu,
 • analiza georóżnorodności,
 • opracowania ekofizjograficzne i projekty rewitalizacji obszarów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych,
 • opracowania sedymentologiczne osadów czwartorzędowych.

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • systemy informacji geograficznej,
 • antropogeniczne przekształcenia krajobrazów naturalnych i kulturowych,
 • seminaria dyplomowe inżynierskie, doktorskie,
 • ekofizjografia,
 • pracownia projektowa,
 • geografia fizyczna kompleksowa,
 • paleogeografia holocenu,
 • wykłady monograficzne z zakresu geografii fizycznej,
 • oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej,
 • geostatystyka,
 • podstawy geografii fizycznej,
 • wybrane zagadnienia geografii,
 • metody badań w geografii fizycznej,
 • ćwiczenia terenowe z kartografii,
 • kartografia tematyczna,
 • ćwiczenia terenowe z podstaw geografii,
 • zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie,
 • kartografia turystyczna,
 • geoinformacja,
 • teledetekcja,
 • geograficzne systemy informacji przestrzennej,
 • kartografia numeryczna,
 • systemy informacji przestrzennej w planowaniu miast,
 • GIS i teledetekcja,
 • systemy informacji geograficznej (GIS) w geografii społeczno-ekonomicznej,
 • technologia informacyjna w geografii,
 • fizyka i chemia Ziemi,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią,
 • ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią,
 • metodologia pisania pracy naukowej w geografii fizycznej,
 • kierunki i metodologia badań geograficznych.

Inne Zakłady