facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Grzegorz HACZEWSKI, Józef KUKULAK, Krzysztof  BĄK
Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
Prace Monograficzne Nr 468, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, (2007)

Haczewski_2007

Spis treści:

WPROWADZENIE 5 

BUDOWA GEOLOGICZNA 9 

Położenie Bieszczadów w górotworze karpackim 9

Jednostka śląska 11

Centralna depresja karpacka 11

Strefa przeddukielska 23

Jednostka dukielska 31

Osady czwartorzędowe 45

Obiekty geologiczne związane z genezą serii skalnych 47

Piaskowce otryckie 47

Osady osuwisk podmorskich z egzotykami 52

Żyły piaskowcowe 57

Wirowce 59
Wapienie kokolitowe 62
Bentonity 65

Obiekty geologiczne związane z deformacją tektoniczną serii fliszowych 66

Spękania i szczeliny uskokowe 66

Elementy budowy geologicznej związane z krążeniem płynów w skałach 72

Wypływy ropy naftowej i gazu oraz ślady górnictwa 72

Źródła i wysięki mineralne 76

RZEŹBA

Ogólne cechy rzeźby 80

Rzeźba grzbietów 82

Skałki 86
Jaskinie szczelinowe 88

Rzeźba stoków 91

Osuwiska 92
Formy sufozyjne w glinach zboczowych 100

Rzeźba dolin 103

Relikty starszej rzeźby 104
Terasy rzeczne 111
Przełomowe doliny potoków Wołosatego i Nasiczniańskiego 118
Formy erozyjne w korytach skalnych 121
Misy torfowisk 127
Osady zastoisk 134

UWAGI KOŃCOWE 142
LITERATURA CYTOWANA 146
Prace magisterskie związane z tematem tej książki 153
Mapa geologiczna Bieszczadzkiego Parku Narodowego (wkładka)