facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

Michał ŻEMŁA
Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej
Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice (2010).

zemla2010

Spis treści:

Wstęp

I. OBSZAR RECEPCJI TURYSTYCZNEJ I PROBLEMATYKA KSZTAŁTOWANIA JEGO PRODUKTU

1.1. Przegląd definicji i ujęć obszaru recepcji turystycznej

1.2. Podstawy kooperacyjnego tworzenia produktu obszaru recepcji turystycznej

1.2.1. Pojęcie produktu obszaru recepcji turystycznej

1.2.2. Interesariusze i ich rola w kształtowaniu produktu obszaru recepcji turystycznej

1.2.3. Problematyka przywództwa w obszarach recepcji turystycznej

II. WARTOŚĆ DLA NABYWCY JAKO ELEMENT EWALUACJI OFERTY NA RYNKU TURYSTYCZNYM

2.1. Konsumenci na rynku turystycznym i ich decyzje nabywcze

2.1.1. Schemat procesu podejmowania decyzji nabywczych na rynku turystycznym

2.1.2. Proces wyboru obszaru recepcji turystycznej

2.2. Pojęcie wartości dla nabywcy

2.3. Wartość dla nabywcy a jakość produktu, satysfakcja i lojalność nabywców na rynku turystycznym

2.3.1. Jakość jako podstawowy element oceny produktu turystycznego

2.3.2. Znaczenie satysfakcji nabywców na rynku usług

2.3.3. Przejawy i znaczenie lojalności nabywców na rynku turystycznym

2.3.4. Model relacji pomiędzy jakością, wartością dla nabywcy, satysfakcją i lojalnością nabywcy na tynku turystycznym

2.4. Rola wartości dla klienta i wyborów turysty w tworzeniu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej

III. KONKURENCJA NA RYNKU TURYSTYCZNYM A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ OBSZARÓW RECEPCJI TURYSTYCZNEJ

3.1. Paradygmat rozwoju zrównoważonego obszarów recepcji turystycznej

3.1.1. Rola turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym

3.1.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego obszarów recepcji turystycznej

3.2. Pojęcie konkurencyjności w naukach ekonomicznych

3.3. Specyfika konkurencji na rynku turystycznym

3.4. Zastosowanie pojęcia konkurencyjności w zarządzaniu obszarami recepcji turystycznej

3.5. Najważniejsze ujęcia i modele konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej

IV. KREOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA W ŚWIETLE KONCEPCJI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ OPARTEJ NA ZWIĄZKACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

4.1. Najważniejsze kierunki krytyki koncepcji bazowego łańcucha wartości

4.1.1. Koncepcja przewagi konkurencyjnej opartej na związkach międzyorganizacyjnych

4.1.2. Koncepcja współtworzenia wartości

4.2. Wybrane koncepcje teoretyczne opisujące niekonkurencyjne relacje podmiotów rynkowych i możliwości ich zastosowania w zarządzaniu obszarami recepcji turystycznej

4.3. Modele kreowania wartości dla nabywcy oparte na teorii związków międzyorganizacyjnych i ich zastosowanie do opisu obszarów recepcji turystycznej

4.3.1. Ogólne modele wartości dla nabywcy oparte na teorii związków międzyorganizacyjnych

4.3.2. Modele kształtowania wartości dla nabywcy w obszarach recepcji turystycznej

4.4. Marka i strona internetowa jako czynniki integrujące współpracę w obszarach recepcji turystycznej

4.4.1. Rola licencjonowania marki obszaru recepcji turystycznej w rozwoju partnerstwa na rzecz budowy konkurencyjności obszaru

4.4.2. Witryna internetowa a współpraca interesariuszy w obszarach recepcji turystycznej

V. WIZERUNEK ORT JAKO PODSTAWA WARTOŚCI OCZEKIWANEJ NA RYNKU TURYSTYCZNYM

5.1. Definicja i wymiary wizerunku obszaru recepcji turystycznej

5.2. Czynniki zależne i niezależne w procesie formowania wizerunku obszaru recepcji turystycznej

5.3. Rola pozycjonowania w zarządzaniu wizerunkiem i budowie pozycji konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej

VI. MODEL KONKURENCYJNOŚCI OBSZARÓW RECEPCJI TURYSTYCZNEJ OPARTY O KREOWANIE WARTOŚCI DLA NABYWCY

6.1. Proponowany model konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej i jego składowe

6.1.1. Geneza modelu

6.1.2. Model budowy konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej i jego składowe

6.1.3. Propozycje mierników konkurencyjności ORT w oparciu o zaproponowany model

6.2. Współpraca pomiędzy sąsiednimi obszarami recepcji turystycznej i zlokalizowanymi w nich podmiotami jako kierunek przyszłych badań nad konkurencyjnością w turystyce

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

ANEKS: ZAŁĄCZNIK 1. PRZEGLĄD NAJPOPULARNIEJSZYCH DEFINICJI OBSZARU RECEPCJI TURYSTYCZNEJ