Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

rlg_logo

Międzynarodowy Projekt RLG (Reaching the Lost Generation)  jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS + (Key Action 2 – Strategic Partnership, n°2014-1-HU01-KA200-002376).

Realizacja projektu obejmuje okres od 1.09.2014 do 31.08.2017.

Projekt RLG adresowany jest szczególnie do nisko wykwalifikowanych młodych ludzi, często klasyfikowanych jako grupa NEET (not educated, employed or trained, czyli niewykształceni, niezatrudnieni oraz

niewykwalifikowani) w każdym z krajów partnerskich. Grupę docelową stanowią niepracujący młodzi ludzie w wieku 16-24 lat, o niskim poziomie EU flag-Erasmus+_vect_POSkwalifikacji i aktywności na rynku pracy, określanych jako tzw. „Lost Generation” (łącznie na etapie testowania narzędzi i materiałów dydaktycznych wsparciem jest objęte min. 96 osób w 4 krajach). W przypadku Polski, jako grupę docelową przyjęto uczniów ostatnich klas liceum i technikum, stojących u progu wyboru dalszej kariery życiowej, mogących wejść na rynek pracy.

Partnerami projektu są:

W realizacji fazy testowej w Polsce biorą także udział nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Głównym celem projektu jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych u osób w wieku 16-24 lat, w celu zwiększenia ich aktywności w zakresie zdobywania kwalifikacji i stworzenia im szans  odnalezienia się na rynku pracy. Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • Opracowanie materiałów ćwiczeniowych dla grupy docelowej w zakresie rozwijania szeroko rozumianych kompetencji przedsiębiorczych,
 • Opracowanie koncepcji diagnozy kompetencji przedsiębiorczej i dokonanie wstępnej oceny uczniów (assessment day) – uczestników projektu w zakresie rozwoju tych kompetencji (w zakresie motywacji, poczucia własnej wartości, pewności siebie, zdolności podejmowania ryzyka, zdolności adaptacji, myślenia biznesowego itp.).
 • Przeprowadzenie 12 tygodniowych warsztatów dla grupy docelowej z wykorzystaniem opracowanych ćwiczeń, po których oceniony zostanie postęp w rozwijaniu wymienionych kompetencji.
 • Monitorowanie grupy docelowej przez 12 miesięcy od ukończenia szkolenia w zakresie ich aktywności na rynku pracy (uzyskanie zatrudnienia, ewentualne założenie własnej firmy, podnoszenie kwalifikacji).

Do zadań projektu należy przeprowadzenie badań podstawowych (określenie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy) oraz opracowanie narzędzi pomiarowych do oceny poziomu kompetencji przedsiębiorczych młodych ludzi (kwestionariusze, ćwiczenia). Ponadto w ramach projektu opracowane zostaną bogate materiały dydaktyczne do rozwoju tych kompetencji oraz instrukcje do monitorowania uczestników kursu.

Harmonogram projektu obejmuje następujące elementy:

 • identyfikacja grupy docelowej,
 • ustalenie kompetencji składających się na szeroko rozumianą kompetencję przedsiębiorczości i przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych oraz materiałów dydaktycznych,
 • testowanie wstępne narzędzi pomiarowych i materiałów dydaktycznych,
 • szkolenie trenerów,
 • realizacja tzw. assessment day (samoocena kompetencji i ocena obserwatora w trakcie specjalnych ćwiczeń ewaluacyjnych),
 • prowadzenie warsztatów rozwijających poszczególne kategorie kompetencji poprzez ćwiczenia,
 • ponowna ocena kompetencji po zakończeniu szkolenia,
 • wypracowanie narzędzia i monitorowanie losów uczestników kursów przez 12 miesięcy w oparciu o wypracowane narzędzia,
 • opracowanie finalnej wersji programu edukacyjnego do kształcenia postaw przedsiębiorczych w oparciu o zdobyte doświadczenia.

Osoby zainteresowane realizacją projektu i jego wynikami prosimy o kontakt mailowy (rlg@up.krakow.pl) lub bezpośredni z kierownikami projektu ze strony polskiej (S.Kurek, T.Rachwał). Wyniki realizacji projektu są prezentowane w trakcie międzynarodowych konferencji i zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości odbywających się w październiku każdego roku. Więcej informacji: http://przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/

Strona lidera projektu z pełnymi informacjami o projekcie i aktualnościami w języku angielskim i węgierskim: http://rlg.edunet.hu/, skrótowe informacje o projekcie w języku niemieckim: http://www.etcev.de/europaprojekte/rlg.html