facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Wanda Wilczyńska-Michalik (red.)
Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego
Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Attyka, Kraków (2010).

antropogeniczna

Spis treści:

Wprowadzenie.
Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Jana Lacha.
Publikacje prof. dr hab. Jana Lacha w latach 1968-2010.

Feliks Kiryk,

Z Przeworska w świat. Przyczynek do dziejów miasta w drugiej połowie XV wieku

Contribution to history of Przeworsk in second half of the 15th century

Irmina Zioło, Zbigniew Zioło,

Relacje między działalnością antropogeniczną a środowiskiem przyrodniczym.

Anthropogenical transformation and natural environment relationship.

Eligiusz Brzeźniak,

Anomalie opadowe w Karpackim Wschodnim regionie pluwialnym.

Precipitation anomaly in the Eastern Carpathian precipitation region.

Jozef Żychowski,

Przegląd wyników badań prowadzonych na świecie nad wpływem cmentarzy na chemizm wód podziemnych.
The impact of cemeteries on ground water chemistry – a literature overview.

Wojciech Blecharczyk,

Kryteria oceny przyrodniczych i edukacyjnych walorów karpackiej części dorzecza Sanu.

Evaluation criteria of natural and educational values of the Carpathian part of the San River basin.

Zygmunt Wnuk,

Rezerwat geologiczny „Prządki” w województwie podkarpackim.

Geological reserve Prządki in the podkarpackie voivodeship.

Jozef Kukulak,

Trwałość otoczaków skał krystalicznych w terasach i stożkach Czarnego Dunajca na Podhalu.

Durability of crystalline pebbles in alluvial terraces and fans of the Czarny Dunajec River in Podhale.

Szymon Biały,

Proces renaturalizacji śladów górnictwa w Dolinie Jaworzynki w Tatrach i jego skutki w krajobrazie kulturowym.
The process of renaturalisation of the remains of the minning industry in the Dolina Jaworzynki valley (the Tatra Mountains) and its impact on cultural landscape.

Radosław Tarkowski,

Podziemne składowanie – sposób na unieszkodliwienie dwutlenku węgla.
Underground storage – a way of disposal of carbon dioxide.

Danuta Limanówka,

Klimat Sanoka w latach 1951-2008 (na przykładzie stacji Sanok-Trepcza).

Climate of Sanok in the years 1951-2008 (using Sanok-Trepcza station).

Piotr Lewik,

Usłonecznienie w Krakowie w latach 1826-2005.

Sunshine duration in Cracow between 1826 and 2005.

Jan Rajman,

Procesy industrializacji i urbanizacji a środowisko. Wybrane zagadnienia badawcze.

Industrialization and urbanization processes versus environment. Selected research issues.

Eugeniusz Rydz,

Rolnictwo w okresie integracji europejskiej na wybranych przykładach z Pomorza środkowego.

The agriculture in the period of European integration, selected examples from the Middle Pomerania.