facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGOmonit

stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia 

3-letnie licencjackie,
prowadzone wspólnie z Instytutem Biologii 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji sprawdzisz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Monitoring środowiska przyrodniczego, I stopnia.

Szczegółowe informacje o kierunku oraz harmonogram rekrutacji znajdziesz poniżej: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Sekretarz: mgr Karol Witkowski, e-mail: witkowski@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Sekretarz: mgr Karol Witkowski, e-mail: witkowski@up.krakow.pl

 

Jeśli jesteś zainteresowana(y) przyrodą oraz oceną jej stanu w różnych miejscach i chcesz wykorzystać wiedzę o tym w swojej dalszej pracy w służbach i firmach prywatnych związanych z monitorowaniem środowiska i konsultingiem środowiskowym, to jest to kierunek studiów dla Ciebie.

Jaki jest cel tych studiów?

Przygotować absolwentów do wykonywania kompleksowych analiz środowiska przyrodniczego obejmujących system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska przyrodniczego, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o jakości środowiska. Analizy te wynikają z celów Państwowego Monitoringu Środowiska, który jest systemem powołanym do życia na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 Czego będziesz się uczyć?

wykonywać badania wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,

– prowadzić w terenie obserwacje różnych elementów środowiska przyrodniczego,

– gromadzić, dokonywać analiz, przetwarzać wyniki badań laboratoryjnych,

oceniać stan i trendy zmian jakości poszczególnych elementów środowiska,

– identyfikować obszary przekroczeń wartości progowych jakości środowiska,

– przygotowywać analizy przyczynowo-skutkowe zmian elementów środowiska,

przygotowywać raporty i komunikaty w formie elektronicznej.

 

np. Będziesz umieć ocenić czy grunty na których jest planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa są zagrożone osuwaniem.

np. Będziesz umieć ocenić jaki jest stan drzewostanu kompleksu leśnego?

np. Będziesz mógł(a) stworzyć mapę zanieczyszczeń gleb lub powietrza.

np. Będziesz mógł(a) przygotować internetowy raport o zagrożeniu powodziowym.

 

Co dalej po studiach licencjackich?

Będziesz przygotowana(y) do pracy w:

 – wydziałach jednostek administracji samorządowej, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią,

– organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

– państwowych instytucjach takich jak: Państwowa Służba Hydrogeologiczna, Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w ich laboratoriach i stacjach terenowych,

–  prywatnych firmach konsultingowych i doradczych przygotowujących oceny oddziaływania na środowisko,

– prywatnych biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska.

Możesz dalej studiować:

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów II stopnia  (magisterskich) i studiów podyplomowych na kierunkach związanych z:

1) naukami o Ziemi (geografia, geologia),

2) naukami biologicznymi (biologia, ekologia, ochrona środowiska),

3) na wybranych kierunkach dyscyplin nauk technicznych (np. inżynieria środowiska).

.

Składanie dokumentów i wpisy na studia w I terminie rekrutacji odbywają się
w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2, V piętro, pok. 524
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz w soboty w godz. 9:00-14:00, telefon 12 662 64 04.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne: 

I termin (lipiec 2018 r.) II termin (październik 2018 r.)
II termin ogłaszany jest w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w I terminie
Rejestracja elektroniczna: 1 czerwca – 12 lipca 2018 r.
Przyjmowanie_dokumentów: od 2 do 12 lipca 2018 r. od 3 do 18 września 2018 r.
Egzamin: 13 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny) 19 września 2018 r,. godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny
Dotyczy kandydatów:

 • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
 • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
 • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.
  Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
 • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego.
  W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych: 13 lipca 2018 r. 19 września 2018 r.
Wpisy na studia: 14, 16-18 lipca 2018 r. 19-21 września 2018 r.
Ogłoszenie kolejnych przyjęć z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu w wyniku wpisów po uprzednim ogłoszeniu list przyjętych
Ewentualny termin ogłoszenie listy przyjętych z listy rezerwowej (I): 18 lipca 2018 r.
Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej (I): 19-20 lipca 2018 r.
Ewentualny termin ogłoszenie listy przyjętych z listy rezerwowej (II): 20 lipca 2018 r.
Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej (II): 21-23 lipca 2018 r.
Ewentualny termin ogłoszenie listy przyjętych z listy rezerwowej (III): 23 lipca 2018 r.
Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej (III): 24-25 lipca 2018 r.

.

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne: 

I termin (lipiec 2018 r.) II termin (październik 2018 r.)
II termin ogłaszany jest w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w I terminie
Rejestracja elektroniczna 1 czerwca – 12 lipca 2018 r.
Przyjmowanie_dokumentów:  od 2 do 17 lipca 2018 r. od 3 do 28 września 2018 r.
Egzamin: 18 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny). 2 października 2018 r,. godz 12:00-13:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 13:00 (egzamin ustny).
Dotyczy kandydatów:

 • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
 • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
 • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.
  Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
 • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego.
  W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych 18 lipca 2018 r. 2 października 2018 r.
Wpisy na studia: 19-21 lipca 2018 r. 3, 6-8 października 2018 r.

Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019.