Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
dla pracowników: 7:00-13:00
dla studentów 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2017/2018

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia 

3-letnie licencjackie (prowadzone wspólnie z Instytutem Biologii)

(nowy kierunek studiów)

 

 

Jeśli jesteś zainteresowana(y) przyrodą oraz oceną jej stanu w różnych miejscach i chcesz wykorzystać wiedzę o tym w swojej dalszej pracy w służbach i firmach prywatnych związanych z monitorowaniem środowiska i konsultingiem środowiskowym, to jest to kierunek studiów dla Ciebie.

 

Jaki jest cel tych studiów?

Przygotować absolwentów do wykonywania kompleksowych analiz środowiska przyrodniczego obejmujących system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska przyrodniczego, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o jakości środowiska. Analizy te wynikają z celów Państwowego Monitoringu Środowiska, który jest systemem powołanym do życia na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Czego będziesz się uczyć?

wykonywać badania wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,

– prowadzić w terenie obserwacje różnych elementów środowiska przyrodniczego,

– gromadzić, dokonywać analiz, przetwarzać wyniki badań laboratoryjnych,

oceniać stan i trendy zmian jakości poszczególnych elementów środowiska,

– identyfikować obszary przekroczeń wartości progowych jakości środowiska,

– przygotowywać analizy przyczynowo-skutkowe zmian elementów środowiska,

przygotowywać raporty i komunikaty w formie elektronicznej.

 

np. Będziesz umieć ocenić czy grunty na których jest planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa są zagrożone osuwaniem.

np. Będziesz umieć ocenić jaki jest stan drzewostanu kompleksu leśnego?

np. Będziesz mógł(a) stworzyć mapę zanieczyszczeń gleb lub powietrza.

np. Będziesz mógł(a) przygotować internetowy raport o zagrożeniu powodziowym.

 

Co dalej po studiach licencjackich?

Będziesz przygotowana(y) do pracy w:

 – wydziałach jednostek administracji samorządowej, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią,

– organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

– państwowych instytucjach takich jak: Państwowa Służba Hydrogeologiczna, Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w ich laboratoriach i stacjach terenowych,

–  prywatnych firmach konsultingowych i doradczych przygotowujących oceny oddziaływania na środowisko,

– prywatnych biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska.

Możesz dalej studiować:

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów II stopnia  (magisterskich) i studiów podyplomowych na kierunkach związanych z:

1) naukami o Ziemi (geografia, geologia),

2) naukami biologicznymi (biologia, ekologia, ochrona środowiska),

3) na wybranych kierunkach dyscyplin nauk technicznych (np. inżynieria środowiska).

 

Szczegółowe informacje o kierunku oraz harmonogram rekrutacji znajdziesz poniżej: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Sekretarz: mgr Karol Witkowski, e-mail: witkowski@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Sekretarz: mgr Karol Witkowski, e-mail: witkowski@up.krakow.pl

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji

zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Monitoring środowiska przyrodniczego, I stopnia.