Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia 

3-letnie licencjackie (prowadzone wspólnie z Instytutem Biologii)

(nowy kierunek studiów)

 

 

Jeśli jesteś zainteresowana(y) przyrodą oraz oceną jej stanu w różnych miejscach i chcesz wykorzystać wiedzę o tym w swojej dalszej pracy w służbach i firmach prywatnych związanych z monitorowaniem środowiska i konsultingiem środowiskowym, to jest to kierunek studiów dla Ciebie.

 

Jaki jest cel tych studiów?

Przygotować absolwentów do wykonywania kompleksowych analiz środowiska przyrodniczego obejmujących system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska przyrodniczego, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o jakości środowiska. Analizy te wynikają z celów Państwowego Monitoringu Środowiska, który jest systemem powołanym do życia na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Czego będziesz się uczyć?

wykonywać badania wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,

– prowadzić w terenie obserwacje różnych elementów środowiska przyrodniczego,

– gromadzić, dokonywać analiz, przetwarzać wyniki badań laboratoryjnych,

oceniać stan i trendy zmian jakości poszczególnych elementów środowiska,

– identyfikować obszary przekroczeń wartości progowych jakości środowiska,

– przygotowywać analizy przyczynowo-skutkowe zmian elementów środowiska,

przygotowywać raporty i komunikaty w formie elektronicznej.

 

np. Będziesz umieć ocenić czy grunty na których jest planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa są zagrożone osuwaniem.

np. Będziesz umieć ocenić jaki jest stan drzewostanu kompleksu leśnego?

np. Będziesz mógł(a) stworzyć mapę zanieczyszczeń gleb lub powietrza.

np. Będziesz mógł(a) przygotować internetowy raport o zagrożeniu powodziowym.

 

Co dalej po studiach licencjackich?

Będziesz przygotowana(y) do pracy w:

 – wydziałach jednostek administracji samorządowej, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią,

– organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

– państwowych instytucjach takich jak: Państwowa Służba Hydrogeologiczna, Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w ich laboratoriach i stacjach terenowych,

–  prywatnych firmach konsultingowych i doradczych przygotowujących oceny oddziaływania na środowisko,

– prywatnych biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska.

Możesz dalej studiować:

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów II stopnia  (magisterskich) i studiów podyplomowych na kierunkach związanych z:

1) naukami o Ziemi (geografia, geologia),

2) naukami biologicznymi (biologia, ekologia, ochrona środowiska),

3) na wybranych kierunkach dyscyplin nauk technicznych (np. inżynieria środowiska).

 

Szczegółowe informacje o kierunku oraz harmonogram rekrutacji znajdziesz poniżej: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Sekretarz: mgr Karol Witkowski, e-mail: witkowski@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Sekretarz: mgr Karol Witkowski, e-mail: witkowski@up.krakow.pl

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji

zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Monitoring środowiska przyrodniczego, I stopnia.

Składanie dokumentów i wpisy na studia odbywają się w następujących terminach:

Data Dzień Godz. Nr pokoju
04.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
05.09 Wtorek 9:00 –  15:00 423
06.09 Środa 9:00 –  15:00 423
07.09 Czwartek 9:00 –  15:00 423
08.09 Piątek 9:00 –  15:00 423
09.09 Sobota 9:00 –  13:00 423
11.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
12.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
13.09 Środa 9:00 –  15:00 429
14.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
15.09 Piątek 9:00 –  15:00 429
18.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
19.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
20.09 Środa 9:00 –  15:00 429
21.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
22.09 Piątek 9:00 –  15:00 423
23.09 Sobota 9:00 –  13:00 423
25.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
26.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
27.09 Środa 9:00 –  15:00 429
28.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
29.09 Piątek 9:00 –  15:00 429
02.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
03.10 Wtorek 9:00 –  15:00 423
04.10 Środa 9:00 –  15:00 429
05.10 Czwartek 9:00 –  15:00 523
06.10 Piątek 9:00 –  15:00 423
09.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
10.10 Wtorek 9:00 –  15:00 423 i 523
11.10 Środa 9:00 –  15:00 423 i 523
12.10 Czwartek 9:00 –  15:00 423 i 523
13.10 Piątek 9:00 –  15:00 423
14.10 Sobota 9:00 –  13:00 423
16.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
17.10 Wtorek 9:00 –  15:00 429
18.10 Środa 9:00 –  15:00 429